Gårdbruker Roar Helleren i Mandal har kontaktet Vest-Agder fylkeskommune og påpekt at en bro på fylkesvei 220 ved et gammelt skolehus på Haddeland er så smal at den hindrer moderne skogsdrift. Fylkeskommunen har vært i kontakt med fylkeslandbrukssjefen som bekrefter viktigheten av å få utbedret broen. Det viser seg at det er nødvendig å gjøre betydelige arbeider hvis en skal breddeutvide den gamle broen. Blant annet må hele broplaten skiftes ut på grunn av lav bæreevne. Totalt  vil arbeidet komme på 440.000 kroner. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø bevilget nylig midlene til utbedringen.

Regionalsjef Kjell Abildsnes og samferdselsjef Leif Storsve synes saken er så viktig at de ønsket å fremme den for politisk behandling. Det er etter deres mening viktig at det veinettet som fylkeskommunen eier er i stand til å tjene den aktivitet som pågår og den utvikling aktiviteten krever for å være effektiv og lønnsom.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2007 | Skriv ut siden