Fylkesutvalget går inn for å inndele Norge etter den såkalte regionmodellen som det beste gitte alternativet for å delegere oppgaver fra statlig nivå til folkevalgte regioner. Fylkesutvalget forutsetter at at Agder-fylkene inngår i samme region. En større region kan både strekke seg østover og vestover og en må være åpen for mulige grensejusteringer som følge av at hver regions yttergrenser bør falle sammen med naturlige arbeids-, bolig- og serviceregioner. Skulle en forsterket såkalt fylkesmodell vedtas, går fylkesutvalget inn for at Agder blir en region. Agder vil fremstå som en slagkraftig landsdel med felles identitet og god funksjonalitet for innbyggere.

Regjeringen la i desember i fjor frem en stortingsmelding om regionreformen. I meldingen foreslo regjeringen oppgaver som skal tillegges de nye folkevalgte regionene og skisserte hvilke alternative løsninger som foreligger til regioninndeling. Når det gjelder oppgaver og roller har fylkeskommunene og de fleste kommunene gitt uttalelse til dette tidligere.
Nå gjelder saken å få uttalelser om spørsmålet om regioninndeling som Stortinget skal behandle våren 2008, etter at fylkeskommunene har uttalt seg. Fylkeskommunene har fått ansvar for å legge opp til lokale høringsprosesser som skal gjennomføres i to faser. Den første med frist 30. juni og den andre innen 1.desember i år.
Fylkesutvalget mener også at de fremtidige regioner bør organiseres som en valgkrets.. Det bør, er etter utvalgets mening, være en fylkesmann i hver region og fylkesmannsembedets oppgaver bør endres til å være rene kontrolloppgaver.
Fylkestinget avgir den endelige uttalelsen 18. juni.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2007 | Skriv ut siden