Kristiansand kommune har lagt en ny konsekvensutredning for utvikling av Sørlandsparken ved Kristiansand til offentlig ettersyn. Da det er stor etterspørsel etter næringsarealer legges det nå opp til en hurtigere utbygging av Sørlandsparken enn tidligere. I reguleringsplanarbeidet har det vært forutsatt at utbyggingen skulle skje i et 30-40 års perspektiv. Fylkesutvalget behandlet i dag konsekvensutredningen og mener at den viser at en ikke bør forsere utbyggingen av Sørlandsparken fra 30 – 40 til 10 – 15 år. Fylkesutvalget mener også at de nordligste deler i parken må forbeholdes landsdekkende funksjoner. I tillegg anser utvalget konsekvensutredningen som mangelfull med hensyn på arealøkonomisering.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft konkluderer i saksfremlegget til fylkesutvalget at en forsert utbygging vil medføre negative konsekvenser for Sørlandsparken, Kristiansand med sine sentra og samtlige nabokommuner. Hun peker på at det er av regional interesse at byene og tettstedene på Agder får en positiv utvikling slik at de blir attraktive for befolkningen og næringslivet. På generelt grunnlag mener hun at veksten primært bør komme i byene og tettstedene, spesielt når det er snakk om konkurrerende virksomheter. Funksjoner som ikke kan lokaliseres dit bør legges til avlastingssentraene.
Hun understreker at Sørlandsparken er et etablert senter for handel og service og definert som både avlastings- og landsdelssenter, som både er og fortsatt skal være et viktig lokomotiv for næringsutviklingen i hele landsdelen. Derfor mener hun Sørlandsparken må forvaltes i et langsiktig perspektiv der det gis tilstrekkelig rom for etablering av funksjoner og virksomheter som vanskelig kan lokaliseres andre steder. I dette ligger det at det i områder bør settes visse restriksjoner på virksomheter som bør og kan lokaliseres andre steder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2007 | Skriv ut siden