Hægebostad kommune vil igangsette arbeid med en kommunedelplan for Eiken, Skeie, Kvåle og Grostøl. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ser positivt på initiativet. Hensikten med planen er å legge til rette for utnytting av utmarksressursene, få en effektiv arealbruk og styrke Skeie sentrum.  Planen er initiert av grunneierne i området. Hvis Hægebostad kommunes ønsker det tilbyr Vest-Agder fylkeskommune å bidra både faglig og økonomisk i forhold til å skaffe tilveie et best mulig beslutningsgrunnlag.

I forbindelse med initiativet til å utarbeide kommunedelplanen er det laget en utviklingsplan. I følge denne har området et stort turistpotensial, blant annet knyttet til fritidsbebyggelse og ulike aktiviteter, både om sommeren og vinteren. Det antydes et potensial for rundt 4000 fritidsboliger og 300 boligtomter i felt. Fra utviklers og kommunens side er det ønskelig at turistutviklingen skal trygge og øke bosettingen i området.
Fra fylkeskommunens side anbefales det at det gjennomføres en markedsanalyse for å fastlegge realismen i prosjektet. Videre foreslås det utført en landskapsanalyse som også tar for seg de planlagte store endringene i vannmiljøet. Kommunen bør også vurdere allmennhetens friluftslivsinteresser. Det pekes videre på behovet  for å få utarbeidet en stedsanalyse for Skeie sentrum. Til sist må en ta for seg automatisk fredede kulturminner, nyere tids kulturminner- og miljøer og kulturlandskap.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juni 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)