Lindesnes kommune har nå lagt ut kommuneplanens arealdel for 2007 – 2018 til offentlig ettersyn. Det legges ikke opp til større endringer når det gjelder arealbruken i kommunen i årene som kommer. Da hovedutvalg for næring samferdsel og miljø i dag behandlet planforslaget fant imidlertid utvalget grunnlag for at det reises to innsigelser. Det reises innsigelser til en ny småbåthavn i Lonebukta og et område i Presthus. Innsigelsene ble vedtatt mot stemmene fra Høyres og Fremskrittspartiets representanter.

I den senere tid har mye av oppmerksomheten i Lindesnes kommune vært rettet mot Spangereid-området med ny kanal. Dette har medført en rekke nye planer og det vil skje store endringer i dette området. Kanalen åpnes sommeren 2007.  De største utfordringer knyttet til arealbruken i kommunen er avklaringen av trasèene for E 39 og riksvei 460.
Forslaget om en småbåthavn i Lonebukta er nytt i forhold til kommuneplanen. Området inneholder viktige kulturhistoriske elementer, deriblant en gravrøys, steinbrygger, eldre sjøboder og andre fornminner. Formålet med foreslåtte byggeområde vurderes å ikke kunne forenes med å ivareta kulturminnene i området. Derfor reises det innsigelse til forslaget.
I Spangereidområdet er det lagt ut et areal - Presthus, som er en tomt som kommunen har signalisert skal benyttes til offentlig formål. Tomten grenser inn mot dagens skoleområde og formålet er å bygge skole, barnehage og flerbrukshall. I forbindelse med behandling av tilgrensende reguleringsplan er det gjort arkeologiske funn.  Sannsynligheten for arkeologiske funn innenfor området er derfor stor. Området må derfor avklares i forhold til kulturminneloven før videre planlegging. Det reises derfor innsigelse på grunn av registrerte fornminner innenfor området og potensialet for flere funn. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2007 | Skriv ut siden