Fylkestinget besluttet i går å be Statens vegvesen søke sentrale myndigheter om en ny bompengerunde i Kristiansand. Fylkestinget vil at en såkalt ”Samferdselspakke for Kristiansandsregionen - fase en”, som har en foreløpig øvre investeringsramme på 1,34 milliarder kroner, skal delfinansieres gjennom bompenger. Det åpnes også for at bompengetaksten for lette biler økes til 20 kroner og til det dobbelte for kjøretøy over 3500 kilo. Fylkestinget er positiv til rabattordninger.

Den nye runden med bompengeinnkreving forutsettes startet opp så snart dagens ordning med utvidelser er avsluttet. Innkrevingstiden for fase en er beregnet til om lag sju år, med mulighet for forlengelse ved en eventuell inntektssvikt.
Fylkestinget vil at det etableres fem bomstasjoner med innkreving fra trafikk mot Kvadraturen. Bomstasjonene plasseres som i dagens bompengeordning, med noen mindre justeringer for å oppnå best mulig tilpasning til nye veianlegg samt eventuell overgang til automatiske bomstasjoner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2007 | Skriv ut siden