-Kollektivtransporten er en viktig byggestein i velferdspolitikken, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun i dag åpnet et seminar om kollektivtransport i distriktene. 60 deltakere fra kollektivselskap og fylkeskommuner, deriblant Vest-Agder deltok. -Fylkeskommunene er ansvarlige for det lokale kollektivtransporttilbudet. Det er fylkeskommunene som er nærmest og som har best kunnskap om transportilbudet i det enkelte fylket. Fylkeskommunene må derfor ha stor frihet til å finne frem til de løsningene som er mest tjenlige i de ulike delene av fylket, slo hun fast.

- Noe av det første denne regjeringen gjorde var å sørge for en vesentlig styrking av økonomien til kommuner og fylkeskommuner. Jeg legger til grunn at denne styrkingen også kommer kollektivtransporten i distriktene til gode. Regjeringen ønsker at det blir etablert fleksible, enkle og kostnadseffektive transportløsninger som så langt som mulig blir tilpasset transportbehovet til brukerne. Viktige stikkord er ”enkelt” og ”samarbeid” - for å få til et godt kollektivtilbud i distriktene, sa samferdselsministeren.
- Løftene i Soria Moria-erklæringen betyr derfor ikke at staten på noen måte skal ta over fylkeskommunenes oppgaver. Det vi ønsker er å legge forholdene til rette for fylkeskommunene, med å gi økonomisk handlingsrom, og med å hjelpe til med formidling av erfaringer mellom fylkeskommunene, sa samferdselsministeren.
På seminaret ble enn ny rettleder om "Bedre kollektivtransport i distriktene" presentert. Den gir råd om utforming av tilbudet for kollektiv- og offentlig betalt transport i distrikts- og småbyregioner, og den gir en samlet oversikt over de tiltakene som er aktuelle for å bedre kollektivtilbudet i distriktene. Rettlederen vil bli sendt til alle fylkeskommuner, kommuner og de viktigste operatørene.

av admin, publisert 26. juni 2007 | Skriv ut siden