Agderforskning har på oppdrag fra KS Agder gjennomført en kartlegging av agderkommunenes likestillingsarbeid. Alle kommunene og begge fylkeskommunene i regionen fikk spørsmål om likestilling er omtalt i kommune - og fylkesplanene. Svarene viser at begge fylkeskommunene og ni kommuner, det vil si henimot en tredjedel av kommunene i regionen, har omtalt likestilling i sine planer. Målgruppen for undersøkelsen var ordførere og rådmenn, skriver KS-Agder på sine nettside.

Det er altså ikke mange kommuner på Sørlandet som inkluderer innbyggerne i likestillingsarbeid. Dette kan tyde på at kommunene ikke ser på seg selv som lokale utviklingsaktører på likestillingsfeltet. 
Agderforskning mener at det er et potensial for å utvikle mer presise måter å måle resultater av likestillingsarbeid på. De peker dessuten på det å se på endringer i lokalsamfunnet og ikke bare endringer for kommunene som organisasjon. KS Agder sin kartlegging viser at mange kommuner på Agder ennå ikke har integrert likestillingsperspektiver i sine planer.
 
Agderforskning oppfordrer KS og andre aktører til å få mer kunnskap om vellykkede prosesser, de ulike fasene i et slikt arbeid og hva kommunene trenger av informasjon, kunnskap, kompetanse og bistand.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2007 | Skriv ut siden