I 1991 vedtok fylkestinget ”Etiske regler for Vest-Agder fylkeskommune".  Nå behandler de politiske organene i fylkeskommunen nye retningslinjer som til forskjell fra det gamle regelverket er litt mindre detaljerte. Hensikten med de nye retningslinjene er å tydeliggjøre eget ansvar for å gjøre etiske gode handlinger. Detaljene skal diskuteres lokalt i organisasjonen, nært til problemstillingene som oppstår. Nytt er også økt fokus på fylkeskommunens omdømme, bruk av fylkeskommunens ressurser, varsling og lojalitetskompleksitet. Fylkestinget skal ta endelig stilling til de nye retningslinjene 18. juni.

Det er fylkesrådmann Tine Sundtoft som har tatt initiativ til at arbeidet med etikk skal styrkes i Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg til de etiske retningslinjene er det utarbeidet en prosessveileder. Gjennom en prosess legges det opp til at også politikere får et personlig og aktivt forhold til etikken. Dette innebærer et særlig ansvar for åpenhet omkring etiske dilemmaer på alle nivåer i fylkeskommunen. Fylkestinget har vedtatt i en egen sak at det skal utarbeides et register over politikernes styreverv etter fylkestingsvalget i september.
Bakgrunnen for å ta opp arbeidet er at enhver offentlig virksomhet er avhengige av legitimitet og tiltro i befolkningen. Innbyggerne i Vest-Agder må ha tillit til at ansatte og politikere utfører oppgavene til det beste for innbyggerne. Vest-Agder fylkeskommune sin visjon er – en drivkraft for utvikling. Kjerneverdiene kompetanse, samarbeid og folkestyre bygger opp under denne visjonen. Dersom fylkeskommunen skal etterlate et inntrykk av nettopp dette anses det som viktig at den etiske kvaliteten på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er god.

av admin, publisert 11. juni 2007 | Skriv ut siden