Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ser med bekymring på den utviklingen det har vært på sjøen de siste årene når det gjelder sikkerhet for fritidsbåter. De vil at fylkesadministrasjonen skal ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket for å få satt i verk nasjonale tiltak. De peker på at båtførerbevis må bli obligatorisk. De går inn for at det utarbeides forslag til nye nasjonale hastighetsbestemmelser i kystsonen. Videre etterlyser de nye retningslinjer for rapportering av ulykker med fritidsbåter. Hovedutvalget ber også om at kontrollaktiviteten på sjøen blir tatt opp.

Grunnet den skremmende utviklingen i ulykker med fritidsbåter i skjærgården tok Vest-Agder fylkeskommune i fjor høst, i samarbeid med prosjektleder på Trafo og Sjøvett Kristiansand, initiativ til et ideseminar for å se nærmere på temaet. Konferansen hadde god deltakelse fra de fleste sentrale aktører innen fritidsbåtsektoren, som blant annet Sjøfartsdirektoratet, forsikringsselskaper, politiet, Redningsselskapet og ulike frivillige organisasjoner.
Det ble i etterkant av seminaret etablert en lokal arbeidsgruppe som skulle arbeide videre med de problemstillingene som ble drøftet på seminaret. Arbeidsgruppen ble sammensatt med representanter fra Sjøvett Kristiansand, Agder politidistrikt, Skandinavisk Trafikksenter/Trafo, If og Gjensidige forsikringsselskaper, Kristiansand havn, Redningsselskapet og Vest-Agder fylkeskommune.  Arbeidsgruppen konkluderte med at det bør jobbes videre med de problemstillingene som hovedutvalget nå har bedt Sjøfartsdirektoratet og Kystverket ta fatt i med unntak av punktet om kontrollaktivitet som hovedutvalget tok initiativ til.

av admin, publisert 13. juni 2007 | Skriv ut siden