Fylkesrådmannen tar initiativ for å styrke sikkerheten. Hun legger saken fram for hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø den 13. juni og tilrår følgende vedtak:


 
NSM-utvalget ser med bekymring på den utviklingen det har vært på sjøen de siste årene når det gjelder sikkerhet for fritidsbåter.

NSM-utvalget vil be administrasjonen rette en henvendelse til Sjøfartsdirektoratet og Kystverket hvor følgende problemstillinger tas opp:


 
                1. Nytt regelverk for obligatorisk opplæring av førere av fritidsbåter (båtførerbevis)

                2. Utarbeide forslag til nye nasjonale hastighetsbestemmelser i kystsonen

                3. Utarbeide nye retningslinjer for rapportering av ulykker med fritidsbåter


 
NSM-utvalget vil be om å bli holdt orientert om fremdriften i saken.

SAKSOPPLYSNINGER

Grunnet den skremmende utviklingen i ulykker med fritidsbåter i skjærgården på Sørlandet tok regionalavdelingen i samarbeid med prosjektleder på Trafo og Sjøvett Kristiansand initiativ til et ideseminar for å belyse dette temaet nærmere.

Konferansen som ble avholdt høsten 2006 hadde god deltakelse fra de fleste sentrale aktører innen fritidsbåtsektoren, bl.a. Sjøfartsdirektoratet, forsikringsselskaper, politiet, Redningsselskapet og ulike frivillige organisasjoner.

I etterkant av seminaret ble det etablert en lokal arbeidsgruppe som skulle arbeide videre med de problemstillingene som ble drøftet på seminaret.

Arbeidsgruppen ble sammensatt med representanter fra Sjøvett Kristiansand, Agder politidistrikt, Skandinavisk Trafikksenter/Trafo, If og Gjensidige forsikringsselskaper, Kristiansand havn, Redningsselskapet og Vest-Agder fylkeskommune.

Gruppen har hatt tre møter i løpet av høsten og vinteren og har fått drøftet en rekke ulike temaer knyttet til trafikken med fritidsbåter på Sørlandet. En oppsummering av gruppens arbeid foreligger i et notat som følger denne saken som vedlegg. For mer detaljert drøfting av de ulike problemstillingene viser vi til dette.

Arbeidsgruppen har foreløpig konkludert med at det bør jobbes videre med tre ulike problemstillinger:

- utarbeidelse av felles nasjonale hastighetsbestemmelser

- nye regler for obligatorisk opplæring/båtførerbevis

- utarbeidelse av nye retningslinjer for rapportering av ulykker med fritidsbåter

Særlig når det gjelder hastighetsbestemmelsene mener arbeidsgruppen at nasjonale bestemmelser er helt avgjørende for å få til oversiktlige og lett kontrollerbare regler.

Slik det er nå, med store avvik i bestemmelsene mellom de ulike kystkommunene, er regelverket nær inntil umulig å få oversikt over for publikum og tilsvarende vanskelig å kontrollere for politiet. Vi har i den senere tiden sett at mange kommuner ønsker å ta tak i denne problemstillingen, men problemet er manglende samordning. Siste innspill vedr. fartsgrenser på sjøen kommer fra havnesjefene i alle kystkommunene i Aust-Agder som lanserer ytterligere forslag til ordninger. Disse innspillene er selvsagt prisverdige, men underbygger bare behovet for nasjonale bestemmelser.

Vi har i de siste årene sett en negativ utvikling på sjøen særlig når det gjelder folks holdninger til fart, men også til bruk av alkohol i forbindelse med ferdsel på sjøen. Det ser ut til at publikum langt på vei ser på sjøen som det siste fristed hvor en stort sett kan gjøre som en vil. En av utfordringene er også at det kommer til nye grupper båtførere, som ikke har erfaring med å føre fritidsbåter, og som tar med seg mye av kjørestilen fra veien ut på sjøen. Når motorkraften i båtene også øker betydelig sier det seg selv at sikkerheten på sjøen blir redusert. Vi ser derfor et klart behov for å innføre tiltak som vil bidra til å øke publikums kunnskaper og bedre holdningene knyttet  trygg ferdsel på sjøen.

Innføring av obligatorisk båtførerbevis vil kunne gi et vesentlig bidrag på dette området.

Sjøfartsdirektoratet arbeider for tiden med nye regler for opplæring av førere av fritidsbåter.

Det er viktig at fylkeskommunen gir innspill til direktoratet som kan bidra til å gi disse reglene en profil som er tilpasset lokale forhold.    

 Når det gjelder statistikk og rapportering er det også på dette området store mangler.    

 Det   finnes det i dag et skjema som politiet må sende  til Sjøfartsdirektoratet, men det gjelder

 kun ved dødsfall. For øvrige ulykker finnes ikke faste rutiner.

 Forsikringsselskapene bruker ulike maler for registrering av ulykker. Dette bidrar også til at 

 situasjonen blir svært uoversiktlig. Den operative tjenesten på sjøen, politiet og

 Redningsskøyta har ingen rapporteringsplikt overfor f.eks forsikringsselskap.

 Det kan for eksempel innebære at fyllekjøring ikke blir rapportert selv om selskapene ber

 redningsmannskapet på Redningsskøyta om opplysninger. En konsekvens av disse 

 manglende rutinene blir at en har for lite faktagrunnlag til å kunne beskrive den reelle

 situasjonen og ulykkesutviklingen for fritidsbåter. Det bør også arbeides for å få generell

 meldeplikt for ulykker på sjøen. Det kan her trekkes mye på de erfaringer vi har med  

 ulykkesrapportering på vei.

Når det gjelder fylkeskommunens engasjement i denne saken, er det etter vår vurdering viktig, i første omgang, å gi innspill til sentrale myndigheter med en klar oppfordring til å ta de nødvendige nasjonale grep.

Det er etter vår vurdering helt avgjørende at sentrale myndigheter sørger for at det gis nasjonale føringer for regler som omhandler ferdsel på sjøen med fritidsbåter. Det er ikke godt nok å overlate dette ansvaret til regionale og kommunale myndigheter.

Hvorvidt fylkeskommunen skal engasjere seg i saken på lengre sikt må dette vurderes på et senere tidspunkt.

Vi fremmer med dette forslag til vedtak som referert foran.

av Peersen, Tor, publisert 12. juni 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer