Bruk av bompenger til drift av kollektivtransport har vært et diskusjonstema i flere år. Det har vært hevdet at dersom en ikke får styrket driftssiden vil det være vanskelig å etablere et kollektivtilbud som kan møte utfordringene i overføring av transport fra vei til mer bærekraftig transport. Samferdselsdepartementet har nå sendt på høring forslag til endring i vegloven. Etter at hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet saken i dag er det klart at Vest- Agder fylkeskommune ikke anbefaler at forslaget til lovendring, som vil medføre at bruk av bompenger til tiltak for drift av kollektivtrafikk, blir vedtatt.

Det var kun representantene fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og en av de to representantene fra Arbeiderpartiet som gikk inn for å tillate bruk av bompenger til drift av kollektivtrafikken.
Bompenger er nå tillatt å bruke til investeringer i vei samt infrastrukturtiltak til jernbane. Som del av veianlegg kan bompenger brukes til infrastrukturtiltak for kollektivtransporten. Endringsforslaget går nå på å tillate bompenger brukt til drift av kollektivtransport i de større byene der det etableres bompengeringer og bompengepakker hvor en ser hele transportsystemet under ett.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2007 | Skriv ut siden