Det skal opprettes et felles internasjonalt sekretariat for Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner fra 1.september i år. Formålet med sekretariatet er å samordne fylkeskommunenes internasjonale virksomhet slik at de samlede ressursene kan utnyttes mer effektivt. Hver fylkeskommune vil ha minst en medarbeider til sekretariatet. Sekretariatet skal være godt forankret til fagavdelinger i de respektive fylkeskommuner. Eventuelle økonomiske konsekvenser av sekretariatetableringen  skal utredes nærmere og fremlegges for fylkestinget ved neste budsjettbehandling.

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har et betydelig internasjonalt engasjement gjennom regionale organisasjoner, EU-støttede og andre samarbeidsprosjekter, skoleutvekslinger og vennskapsforbindelser. En del av dette engasjementet er felles slik som i Det Skandinaviske Triangel og i Nordsjøkommisjonen, mens andre deler av virksomheten er forskjellig for hver av de to fylkeskommunene med ulikheter både i faglig og geografisk orientering. I en slik situasjon kan det være mye å tjene på at fylkene samordner virksomheten på det internasjonale området.
  
Sekretariatet skal bidra til å samordne fylkeskommunenes internasjonale virksomhet med tanke på å utnytte ressursene mer effektivt, bidra til synergieffekter og således medvirke til at fylkene samlet sett oppnår mer enn hver for seg. En mer målrettet og effektiv internasjonal virksomhet vil fremme regional utvikling innenfor alle fylkeskommunens ansvarsområder og bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. 
Sekretariatet skal ha flere oppgaver. Det skal formidle informasjon. Det skal ha en rolle som Koordinator, bindeledd og kontaktpunkt. I tillegg skal det fungere som veiviser, rådgiver og kompetansesenter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juni 2007 | Skriv ut siden