Regjeringen vil styrke fylkeskommunen som forvaltningsnivå for tannhelsetjenesten. Dette skal skje gjennom blant annet å tillegge et følge med-ansvar for hele befolkningen når det gjelder tannhelse- og tjenesteforhold, styrking av fylkeskommunenes rolle i folkehelsearbeidet og virkemidler knyttet til spesialisttjenester.  Dette er noe av hovedbudskapet i en fersk stortingsmelding med tittel: ”Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – Framtidas tannhelsetjenester”.

Andre nye oppgaver som foreslås lagt til fylkeskommunene er ansvar for forskning, fagutvikling og kvalitetsutvikling innenfor tannhelsetjenesten, inklusive privat sektor.
Meldingen skal behandles i Stortinget neste år.
Administrerende direktør i KS Olav Ulleren uttrykker at KS er glad for at fylkeskommunene fortsatt skal ha ansvaret for tannhelsetjenesten, og at det dermed ikke er staten som overtar.  
Les hele stortingsmeldingen på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmesider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Framtidas-tannhelsetjenester.html?id=475613

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. juli 2007 | Skriv ut siden