Mange som er opptatt av trafikksikkerhet og ikke minst pårørende av trafikkdrepte var invitert til saklig dialog mellom pårørende, fagpersoner og politikere om hvordan hindre flest mulig trafikkulykker.
Konfreransen fant sted på Fønix Kino i Kristiansand i dag.

Gratulerer med valget av Kristiansand som konferansested. Velkommen til landsdelen med den mest unaturlig fylkesgrense- med dårligst veistandard, meget høy ulykkesrisiko og høytrafikkvekst:
Her er vi sterkt opptatt både av veiutbygging og av trafikksikkerhet.
La meg aller først gi en takk og honnør til alle dere som setter dette på dagsorden, og dere som arbeider langsiktig med trafikksikkerhet og ulykkesforebygging.
Jeg opplever det som en moralsk plikt å være opptatt av TS. 
Jeg vil i dette innlegget si noe om de to perspektivene i temaet som samler oss
A tryggere veier – mindre trafikk
B Bedre holdninger
På sørlandet har vi gjort bedre stamvei til prioritet nr 1 - en mobiliseringssak: fra biskop til skipsredere, fra næringslivsledere til ordførere i alle 30 kommunene: Vi står alle samlet bak aksjonen Bedre stamvei på Sørlandet.
Så bor da også 90 % av befolkningen innen 30 min. fra stamveien. Jernbanen går utenom de fleste byene, og E18/E39 er reelt sett det eneste transportalternativet for en betydelig mengde gods og folk. Selve livsnerven i landsdelen.
Denne landsdelen har et meget oppegående næringsliv, og Vest-Agder er i 2007 det største eksportfylket i landet. Den gode utvikling vi nå opplever kan bare fortsette med bedre veier som knytter regionene sammen og sikrer flyten av arbeidskraft og varer.
Investering i stamveien på Agder gir høy samfunnsøkonomisk avkastning
Derfor meget kritikkverdig at en nasjonal oppgave som utbygging av stamveinettet, hvor staten har hånd om planlegning, finansiering og utbygging - er så dårlig ivaretatt som tilfellet er her hos oss, - og at oppgavene ikke blir løst uten kommunal og fylkeskommunal og trafikkantenes økonomiske medvirkning.  
Staten er ofte hard i sin kritikk når det gjelder offentlige oppgaver som ikke blir ivaretatt fullt ut, enten det er barnehaveutbygging, fylkesveier, undervisningstilbud eller helsetilbud hvor ansvaret er delegert til fylkeskommuner og kommuner.
Det er grunn til minst like stor kritikk av staten for manglende oppfølging av stamveiutbyggingen på Sørlandet.
Jeg opplever at det er nærmest umulig å forklare en alminnelig velger i dag hvorfor det ikke brukes mer penger på veier i Norge.
Helt umulig er det når staten ikke engang vil dekke opp overskridelser i vegvesenets egne prosjekter, slik tilfellet er i Listerpakken.
Gjennom mange planperioder har denne landsdelen fått betydelig lavere andel av statlige midler til veiutbygging – hensyn tatt til trafikk, veilengde osv. enn befolkning og trafikkutvikling tilsier. Med dagens bevilgningstempo vil det ta utrolig mange år å sikre oss et stamveinett av fullgod standard! 
På et møte om samferdselsplanlegging som jeg deltok i forleden, ble det sagt at det var en viss likhet mellom ansatte i veivesenet og ansatte i kirkelig tjeneste: - de arbeider begge i evighetens perspektiv!
Det er nok en overdrivelse, men det er iallfall sant at det tar nesten en evighet å få opp standarden på veinettet i Norge på et fullgodt nivå, med det tempoet vi har og har hatt i veiinvesteringene her til lands.  Det er et tankekors at ambisjonsnivået er så lavt som det er!
Vi som bor i denne landsdelen er overbevist om at den dårlige veistandarden og trafikkmengden i forhold til veistandarden er av vesentlig betydning for trafikkulykkene i vår landsdel.
Men jeg tror de aller fleste innser at vi ikke bare kan bygge oss ut av problemene med drepte og varig skadde i trafikken. Parallelt må vi drive intens og målrettet holdningsskapende påvirkning og opplæring. Adferden til den enkelte trafikant er en helt avgjørende faktor for trafikksikkerheten, uansett hvor gode veiene og kjøretøyene er rent teknisk.
Fylkestinget i VA stiller opp på nullvisjonen - at ingen skal blir drept eller alvorlig skadet i trafikken.
Det er en visjon - vi kan eg. ikke ha noe lavere mål
Fylkestinget er innforstått med at nullvisjonen krever en ny innfallsvinkel til TS-arbeidet, og at TS prioriteres høyere og innsatsen styrkes på alle plan. TS-planen er opplegg for samarbeid og samordning mellom forvaltningsnivåer og sektorer, holdningsskapende arbeid, trafikkopplæring, regulerende tiltak, adferdskontroll og fysiske tiltak.
Nullvisjonen betyr i praksis for det første at transport i fremtiden i langt mindre grad skal føre til død, livstruende skader eller varig helsetap.
Myke trafikanter skal føle seg tryggere i trafikken.
Bilistene må være forberedt på økt kontroll og overvåkning, og restriksjoner i handlefriheten (kjørefriheten).
Nye tekniske innretninger som promillesperre, som hindrer at bilen startes opp dersom føreren har nydt alkohol, bilbeltesperre som hindre starting uten at setebeltet er fastspent, avstandsvarsling kan bli aktuelt.
Manglende bruk av bilbelte har gått igjen som en rød tråd i en stor andel av dødsulykkene.
Det er dessuten veldokumentert at hastighet er en viktig faktor i alvorlige ulykker: hadde alle overholdt fartsgrensene, kunne 80 menneskeliv vært spart hvert år i Norge.
Mange virkemidler er nødvendige for å lykkes i TS-arbeidet, og det kreves samspill mellom mange aktører.
I felles strategiplan for trafikksikkerhet for perioden 2006 til 2009.
som nå er vedtatt i begge Agderfylkene er det en målsetning å danne en bredere basis for arbeidet med trafikksikkerhet, og få til god koordinering mellom de mange aktørene i regionen. Vi håper og tror også at planen vil bidra til å vitalisere det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.
Hovedmålet er at antall drepte og hardt skadde skal reduseres med minst 20 % i perioden 2006 til 2009, sammenlignet med forrige planperiode 2002 til 2005.
For å nå dette målet er det fokusert på følgende satsningsområder i planen:
- barn  og  unge opp til 24 år
- utforkjørings- og møteulykker
- fotgjengere
- kontrollvirksomheten som utføres av både politi og vegvesen
Ulykkestallene for Agderfylkene har heldigvis vist en nedadgående tendens gjennom flere år inntil ifjor. Men 2006 pekte seg negativt ut i denne sammenheng med 13 drepte mot 5 i 2005. Og foreløpig i 2007 har vi hatt flere dødsulykker på veiene, senest i det aller siste.
Trafikksikkerhetsarbeidet er prioritert høyt på Sørlandet. Vest-Agder fylkeskommune har sammen med Trygg Trafikk og Statens Vegvesen vært de sentrale drivkreftene i dette arbeidet.
Men også kommunene er viktige aktører i trafikksikkerhetsarbeidet, og de kommunale trafikksikkerhetskontaktene er helt sentrale i denne sammenheng.
Vi har hittil fått til tre ulike kommunale 0-visjonsprosjekter i Vest-Agder:
Lyngdal/Farsund –  som nå utvides til å omfatte Listerregionen
Søgne og Songdalen, indre Agder, som omfatter Åseral, Audnedal og Marnardal kommuner.
0-visjonsprosjektene i kommunene er en helt ny måte å jobbe på, som vi foreløpig er alene om i landssammenheng. Det er vi stolte av.
Trafo. trafikksikkerhetprosjektet for ungdom i Sørlandsparken er et annet eksempel på at en tenker nytt.
Trafo-prosjektet, som holder til eget bygg på Skandinavisk Trafikksenter i Kristiansand, ble startet opp i mars 2005 og har en varighet frem til sommeren 2008. Prosjektet har hovedfokus på ungdom som skal ta førerkort for bil for første gang. Prosjektet er godt innarbeidet i
det samlede trafikksikkerhetsarbeidet i Vest-Agder.
Til Trafo kommer det delegasjoner fra både fjernt og nært for å lære om opplegg og innhold.
 
18+ prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Skandinavisk Trafikksenter. Prosjektet, som er rettet mot ungdom i alderen 18 – 25 år, har som hovedmålsetting å gi ungdommene en påminnelse om risikoen i trafikken. Forsikringsselskapene If og Gjensidige er koblet opp mot prosjektet og gir ungdommene betydelig rabatt på bilforsikringen etter gjennomført kurs.
En digresjon: De mange tragiske ulykker på sjøen sist sommer og også i år må etter min mening føre til at vi utvider trafikksikkerhetsarbeidet til også å omfatte tiltak som kan bedre sikkerheten på sjøen. Store båter med kraftige motorer og uerfarne båtførere, blir det stadig flere av
Nullvisjonen er uttrykk for at hvert menneske er unikt og har uendelig verdi.
Tallet på trafikkdrepte og hardt skadede kan ikke aksepteres, enten ulykken skjer til lands eller vanns: det samfunnsøkonomiske tapet er dessuten meget stort. Vi kan ikke på noen måte slå oss til ro med dagens situasjon. Det handler om at hver enkelt av oss må bry seg:
Ingrid Sjøstrand:            
Angår det dej kanske vad jag gjør?
och vad jag tänker?
Angår det mej kanske vad du gjør?
och vad du tänker?
Angår vi varadra kanske -
du och jag, och alla vi
som råkar leva här just nu,
och som det hänger på
 hur det ska bli i världen?
 Angår vi varandra kanske?
 Kanske det ja -
 - kanske?             

av Peersen, Tor, publisert 17. juli 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer