KS støtter at bompenger kan brukes til drift av kollektivtransport. Det er Oslopakke 3, vedtatt i et bredt politisk forlik i Oslo og Akershus, som er opphav til saken. Før har det vært lov til å bruke bompengene til å investeringer i infrastruktur, også i tilknytning til kollektivtransport. Nå foreslår Samferdselsdepartementet at det også skal bli lov å benytte bompengene til drift av kollektivtransport, til for eksempel bedre rutetilbud eller hyppigere avganger. Et bredt politisk forlik i Oslo og Akershus ønsker dette, skriver KS på sine nettsider.

Kraftig økning i privatbiler
I storbyene gir økningen i privatbilismen store utfordringer. Skal veksten av privatbiler dempes, må det kollektive tilbudet forbedres. Dette vil føre til at flere får dekket sine transportbehov på en bedre måte. Illustrasjonsbilde om kollektivtransport
Miljø
Den kraftige økningen i privatbiler har ført til store miljøproblemer. Støy og luftforurensing gir befolkningen i utsatte områder helseplager. Og de lokale og regionale myndighetene satser stadig mer på å forbedre miljøet, og bidra til en mer bærekraftig utvikling.
Viktige forutsetninger
Forslaget som Samferdselsdepartementet har sendt på høring har Sentralstyret i KS vedtatt å støtte under følgende forutsetninger:
  • Bompengene skal benyttes i en tidsbegrenset periode for eksempel til oppstart av nye og forbedring av eksisterende rutetilbud.
  • Staten må bidra med økte midler til drift av kollektivtransport. Det er ikke akseptabelt å åpne for bompenger til drift av kollektivtransport som varig erstatning for nødvendige statlige tilskudd.
  • Bompenger til drift av kollektivtransport skal administreres av fylkeskommune/framtidige regioner på samme måte som øvrige midler til lokal/regional kollektivtransport. Det er ikke akseptabelt at Statens vegvesen skal administrerere midlene.
  • KS registrerer at lovforslaget ikke legger opp til endringer i eksisterende ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene. Etablering og videreføring av bomringer forutsetter lokalpolitiske initiativ og vedtak. KS legger derfor til grunn at utarbeidelse av forpliktende samarbeidsavtaler om bruk av midlene til driftstiltak for kollektivtransport skjer i en nær dialog med berørte lokale myndigheter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2007 | Skriv ut siden