Vest-Agder fylkeskommunes gjeldende tannhelseplan utløper i 2007. Fylkesutvalget besluttet i dag at det ikke skal lages noen ny plan. I stedet skal det settes i gang et samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune om en felles strategi – og samarbeidsplan for den offentlige tannhelsetjenesten på Agder frem til regionreformen i 2010. For den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder vil et felles strategidokument med vekt på samarbeidsprosjekter være et viktig verktøy i arbeidet fremover. Arbeidet med den nye felles planen skal være ferdig innen 28. februar 2008.

Samarbeidet mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommune skal bygge på lover, forskrifter, nasjonale, regionale og fylkeskommunale styringsdokumenter. Det skal legges vekt på å beskrive og vurdere samarbeidsprosjekter og tiltak som kan sikre videreføring av tannhelsetjenesten som en effektiv tjeneste med riktig kvalitet på tilbudet til de prioriterte grupper.
Det etableres en samarbeidsgruppe som skal utføre planarbeidet. Den vil i arbeidet ha fokusTannbehandlingsmotiv rettet på regjeringens føringer i en nylig offentliggjort stortingsmelding om den offentlige tannhelsetjenesten og på den pågående prosessen knyttet mot den regionale utviklingen. Andre viktige tema vil være kompetanseutvikling, rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell.

av admin, publisert 27. september 2007 | Skriv ut siden