Fylkesutvalget har godkjent en samarbeidsavtale med Sirdal kommune for perioden 2007 til 2011. Sirdals ordfører Thor Jørgen Tjørhom har presentert prosjekter som kommunen er opptatt av for fylkespolitikerne. Dette har resultert i at kommunen og fylkeskommunen før sommeren drøftet innholdet i en samarbeidsavtale. Avtalen, som fylkesutvalget har godkjent, bygger på det en har blitt enige om i drøftingene. Det omfatter blant annet utvikling av Sinnesområdet, veiprosjekter, næringsutvikling, utbygging av små vannkraftverk og utdanning.

Fylkeskommunen vil samarbeide med Sirdal om utvikling av ”Fjellbyen Sinnes” med det formål at stedet skal bli et attraktivt område for fast bosetting, fritidsboliger og helårs reiselivs destinasjon. Stedet skal utbygges med sikte på å få helårskvaliteter. Samarbeidet skal ta utgangspunkt i en steds- og landskapsanalyse, inkludert en helhetlig plan for grøntstrukturen og gamle kulturveier.Utgiftene til analysen deles mellom kommunen og fylkeskommunen.
Sirdal kommune har igangsatt omlegging av fylkesveien gjennom Sinnes sentrum med bygging av gang/sykkelvei langs fylkesveien. Da dette betyr en standardheving av fylkesveien som reduserer framtidig behov for utbedring av denne fra fylkeskommunens side finansierer fylkeskommunen 3 millioner kroner av veidelen i prosjektet etter en avtalt betalingsordning. Det igangsettes også en regulering av veikrysset mellom fylkesveien og riksvegen til Stavanger med omkringliggende arealer. Med bakgrunn i denne planen vurderes senere hvordan utbedring av krysset kan skje finansielt, men det er enighet om at både riksveimidler og fylkesveimidler må inngå i en finansiering av nødvendig ombygging i området. Fylkeskommunen vil gi tilskudd til planleggingen. Det opprettes en felles styringsgruppe til å koordinere og lede samarbeidet om utvikling av Sinnesområdet. Denne gruppen vil også foreslå fellesfinansiering av ulike tiltak for å følge opp mulighetsstudien.
Raskeste vei fra Sirdal til E-39 går nå via fylkesvei 803 over Feda. Kommunen ønsker snarest mulig å få utarbeidet planer for utbedring av denne fylkesveien til en fullgod standard. Fylkeskommunen er enig i at det utarbeides en slik plan og vil bidra til det.
Fylkeskommunen vil bidra til å få opp et sterkere strategisk næringssamarbeid med Rogaland og spesielt Stavangerområdet. Dette har sin bakgrunn i at det største markedet for Sirdal - særlig fritids og reiselivsmarkedet- er i Rogaland og Stavangerområdet. Næringssjefen i Sirdal og næringssjefen i fylkeskommunen vil i løpet av høsten 2007 legge fram en skisse til struktur i et slikt samarbeid som drøftes nærmere.  Det er også aktuelt å koble dette opp mot Listerrådet.
Fylkeskommunen har behandlet Sirdals kommunedelplan for mikro-,  mini- og småkraftverk. Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om å realisere planen, særlig gjelder dette å få avklart statlige rammebetingelser vedrørende tilgang til overføringsnettet.
Fylkeskommunen og Sirdal kommune har i en årrekke samarbeidet om å legge til rette for en best mulig videregående skole i Sirdal. Dette samarbeidet vil fortsette, og det vil blant annet bli aktuelt å drøfte samarbeid om bruk av lærere mellom ungdomsskolen og den videregående skolen for å sikre lærerkompetansen på skolene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2007 | Skriv ut siden