Planarbeidet er valgt ut av Husbanken som et nasjonalt pilotprosjekt i deres nye satsing på blant annet stedsutvikling knyttet til små tettsteder. Husbanken legger stor vekt på å få med innbyggerne i prosjektet. Det anses som avgjørende at Farsund kommune har ansvaret for gjennomføring av prosjektet. Tidsrammen for prosjektet er satt til rundt ett år.
Planarbeidet det søkes støtte til er i tråd med fylkeskommunens satsingsområde: Senterstruktur og stedsutvikling i fylkesplanen. Der blir betydningen av å ta vare på særpreg ved utbygging av byer og tettsteder understreket. Ved behandling av gjeldende kommuneplan for Farsund kommune påpekte for øvrig fylkeskommunen behovet for en stedsanalyse for blant annet Vestbygda.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. september 2007 | Skriv ut siden