Vest-Agder fylkeskommune har utarbeidet en prosjektskisse i nært samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og Agderrådets likestillingsråd. Også ressurspersoner fra Agderforskning, UiA og KS har vært trukket inn i arbeidet.
Likestillingen på Sørlandet henger etter i forhold til resten av landet. Satsingen vil ta utgangspunkt i statistikk, forskningsresultater og kartlegging som gir et bilde av utfordringene, samtidig som den vil knytte an til tiltak som allerede er satt i gang og planlagt.
Like muligheter og reell likestilling mellom kvinner og menn er målet for satsingen. Skal dette realiseres, må det skapes klima og betingelser som gjør at unge gutter og jenter tar frie, selvstendige valg med hensyn til utdannings-, yrkes- og livsvalg. Det blir blant annet viktig å ta utgangspunkt i utdanningsløpet barn og unge følger, og se på pedagogikken som brukes og veiledningen de unge får på ulike trinn av utdanningen, fra barnehage til høgskole/universitet. En viktig metode innenfor denne satsingen må være å mobilisere unge gutter og jenter selv som endringsagenter. Det vil være viktig å bruke arbeidsmetoder som gir rom for kreativitet og tar utgangspunkt i kommunikasjonsformer og -kanaler som ungdom føler seg hjemme i.
Agderrådets likestillingsråd har våren 2007 gjennomført et forprosjekt kalt Fritt valg, der det har vært et samarbeid med 11 videregående skoler på Agder. Det er tatt hensyn til funnene fra dette forprosjektet i prosjektskissen. Ett viktig funn er at det må være mye sterkere fokus på gutter, og hva som påvirker deres utdannings-, yrkes- og livsvalg, enn hva som har vært tilfelle i mange andre likestillingsprosjekter.
Når 10-årssatsingen skal rette seg inn mot hele utdanningsløpet fra barnehage til og med høgskole og universitet, blir det blir viktig å etablere samarbeid med relevante profesjonsstudier ved Universitetet i Agder, for eksempel førskolelærer-, lærer- og sosionomutdanningene for å drøfte, og forhåpentligvis bidra til å forsterke, likestillingsperspektivet i deres fagplaner og undervisning. Dersom det blir etablert et eget senter for likestilling ved UiA vil dette være en naturlig nær samarbeidspartner for de som skal lede 10-årssatsingen. Det samme gjelder likestillingsstudiet ved det nye universitet.

av admin, publisert 26. september 2007 | Skriv ut siden