Listerpakken, som er et omfattende veiutbyggingsprosjekt i Listerregionen, har vært under opparbeidelse over flere år. Uforutsette hendelser har gjort at det har påløpet betydelige kostnadsoverskridelser. Det tas nå høyde for at det mangler 200 millioner kroner for at pakken er fullfinansiert. Fylkespolitikerne og andre involverte drøfter for tiden en ny strategi for å løse denne utfordringen. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i dag et opplegg som innebærer blant annet indeksregulering av bompengesatsene, forlengelse av bompengeperioden og forskuttering av riksveimidler.Fylkestinget skal behandle saken i slutten av oktober.

Konkret legges det opp til følgende strategi for å fullfinansiere Listerpakken:
-Bompengesatsen indeksreguleres.
-Bompengeperioden forlenges med inntil tre år.
-Forskottering av riksveimidler til rv-465 med i alt 60 millioner kroner som tilbakebetales i perioden 2010- 2013. 
-Det tas forbehold om Kommunaldepartementets godkjenning av forskottering og låneopptak.
-De nye registrerte trafikktall gjennom dagens bomstasjoner legges til grunn for beregningene.
Statens vegvesen starter arbeidet med å kvalitetssikre gjenstående prosjekter og utarbeide søknad for utvidelse av bompengeordningen og forskutteringen av riksveimidler umiddelbart. Detaljplanlegging og kostnadsgjennomgang med sikte på anleggsstart for Skråveien i Farsund startes opp umiddelbart. Øvrige prosjekter i Listerpakken planlegges og fremmes som egne saker etter hvert.
Følgende prosjekter i Listerpakken er ikke fullført:
-Riksvei 465 fra Opofte til Farsund
-Utbedring av riksvei 43 –sentrumsveien - gjennom Farsund
-Skråveien utenom Farsund sentrum som skal bygges som fylkesvei
-Strekningen Bakken - Moi fra Hægebostad til Kvinesdal som opprustet skal få status som fylkesvei
-Utbedring av Agnefestveien i Lyngdal.
Alle prosjektene er utsatt for kostnadsvekst som både krever økte bevilgninger fra bompenger og fra ordinære rammer fra stat, fylkeskommune og kommune.  Det største problemet er imidlertid knyttet til utgiftsøkningen på riksvei-465.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2007 | Skriv ut siden