Fylkestinget har vedtatt at det skal innføres et register over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser når det nyvalgte fylkestinget er på plass. KS har utarbeidet et slikt register. Dette er tilgjengelig for allmennheten via internett. Vest- Agder fylkeskommune vil følge KS retningslinjer og opplysningene vil bli tilgjengelige på internett via KS på internettadressen: www.styrevervregisteret.no Første gangs registrering skal foretas innen 31. desember i år.

Ut fra personvernlovgivningen må registreringen være frivillig og det må foreligge samtykke fra hver enkelt. Fylkesrådmannen mener at registeret bør omfatte alle medlemmene i fylkestinget. Hun vil også vurdere om registeret skal omfatte sentrale deler av administrasjonen, slik som rådmann og avdelingsledere i sentraladministrasjonen, rektorer og visse andre ansatte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2007 | Skriv ut siden