Siktemålet for prosjektet vil være på individuelt tilpasset opplæring og de kritiske overgangene mellom grunnskole og videregående opplæring, mellom ulike trinn på videregående og mellom videregående og bedrift. Det skal utvikles gode rutiner og systemer for informasjonsflyt og samarbeid på tvers av skoleslag og opplæringsarenaer. Prosjektet vil også videreutvikle lærekandidatordningen som et planlagt veivalg for elever som opplever at de ikke mestrer alle kravene i de ordinære læreplanene. Ved at disse elevene får arbeide med læreplanmål som de har forutsetninger for å nå, legges grunnlaget for mestring, motivasjon og måloppnåelse.
Prosjektleder for Vest-Agder fylkeskommune begynte i stillingen i mars og prosjektlederen i Kristiansand kommune i april. De første månedene har prosjektlederne brukt til å sette seg inn i prosjektet og prosjektbeskrivelsen, avholde møter med samarbeidspartnere, spre informasjon om prosjektet, etablere prosjektorganisasjonen, samt utarbeide milepælsplan.  I tillegg har prosjektlederne brukt en del tid på egen kompetanseheving.
Prosjektet er svært bredt og mange aktører er involvert. Prosjektlederne har fått positive tilbakemeldinger på at Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har inngått et samarbeid. Dette har folk i støtteapparatet rundt ungdommene ventet på.

av admin, publisert 20. september 2007 | Skriv ut siden