I regjeringens budsjettforslag for neste år foreslås det at det blir rett til videregående opplæring for alle voksne. Tidligere gjaldt dette for de som var født før 1978. Nå skal også de som er født etter 1978 og som tidligere ikke hadde slik rett, få det. Det vil bli sendt ut et lovforslag om dette i løpet av våren 2008. Til dette tiltaket foreslås det å bevilge vel 20 millioner kroner som blir overført fylkeskommunenes rammetilskudd.

Når det gjelder utdanningssektoren legger regjeringen i budsjettet opp til at ordningen med gratis læremidler i videregående skal utvides til også å gjelde vg3. Beløpet som overføres fylkeskommunenes rammetilskudd er 211,5 millioner kroner
Strategi for kompetanseutvikling for årene 2005-2008 følges opp med 375 millioner kroner hvor 65 prosent går til kommunene og 35 prosent til fylkeskommunene. Individvurdering i skolen og kompetanseutvikling for ansatte i fag- og yrkesopplæringen skal prioriteres.
 
Det er ikke foreslått noe til låneordningen for nybygg og rehablitering av skoleanlegg. Ordningen med rentekompensasjon følges opp.
 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. oktober 2007 | Skriv ut siden