Fylkestinget ønsker å opprettholde prinsippet om tilpasset opplæring i formålet. Tilpasset opplæring vil si å tilrettelegge opplæringen til elevenes ulike utgangspunkter og forutsetninger.
Fylkestinget mener det er viktig at skolen fortsatt skal bygges på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk tradisjon.
Fylkesrådmann Tine Sundtoft skriver i sitt saksfremlegg at det er en god løsning å innlede formålsparagrafene med grunnleggende verdier som blant annet ”respekt for menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet” og  vise at disse verdiene kommer til uttrykk både i kristendom, humanisme og i ulike religioner og livssyn. -Dette er en konstruktiv påvisning av at vi tross ulikheter har mye felles når det gjelder grunnverdier. Det viser også at religion og livssyn har plass i det offentlige rom, og at det ikke bare er begrenset til den private sfære, skriver Sundtoft. Fylkestinget uttrykker at det er enig i dette og ønsker samtidig at både i forslagene til barnehagelovens og opplæringslovens paragraf 1 bør dette komme langt klarere til uttrykk.
Fylkestinget vil også at en formulering om skolens samarbeid med hjemmet må gjøres mer forpliktende. Foreldrenes ansvar for oppdragelse og opplæring av barna må understrekes tydeligere.
For å understreke skolens danningsoppgave, bør begreper som ærlighet og tilgivelse inn i opplistingen over sentrale verdier i ny paragraf 1 i opplæringsloven.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2007 | Skriv ut siden