Fylkestinget ba i dag fylkesordfører Thore Westermoen i samarbeid med kontrollutvalget om å utrede et eventuelt kjøp av revisjonstjenester eksternt. Dette kan bli aktuelt som en hel eller delvis erstatning for den nåværende fylkesrevisjonen. Når saken er ferdig utredet i kontakt med kontrollutvalget vil kontrollutvalget avgi innstilling til fylkestinget som fatter den endelige avgjørelsen. Fylkesrevisjonen består i dag av tre faste tilsatte, hvorav en er sykemeldt for lengre tid.

Etter initiativ fra fylkesordfører Thore Westermoen har kontrollutvalget utsatt å fatte beslutning om å ansette en ny medarbeider i fylkesrevisjonen. Kontrollutvalget har samtidig bedt fylkestinget snarest avklare spørsmålet om det skal foretas en vurdering av eventuell bortsetting av revisjonstjenester til andre. Fylkesordføreren mener en bør foreta en slik vurdering, før en går til nyansettelse i fylkesrevisjonen.
Fylkestinget besluttet også at fylkesordføreren sammen med kontrollutvalget bes utrede en sammenslåing med Aust-Agder fylkesrevisjon eller eventuelt Kristiansand revisjonsdistrikt IKS.
I forbindelse med utredningen om konkurranseutsetting skal det også ses på om fylkeskommunen bør opprette en ”controller-funksjon” under fylkesrådmannen, dersom en skulle vedta å kjøpe inn revisjonstjenester eksternt. 
Fylkesordfører Thore Westermoen poengterer for øvrig at ved en eventuell omlegging, må selvsagt rettighetene til dem som i dag er ansatt i fylkesrevisjonen ivaretas. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2007 | Skriv ut siden