Lyst til å vite mer hva årets statsbudsjett innebærer for kommunal sektor? Lise Solgaard, økonomisjef i Vest-Agder fylkeskommune har laget en grei gjennomgang av hva årets statsbudsjett egentlig betyr.

Nasjonaløkonomisk utvikling - statsbudsjettet 2008
Norsk økonomi har nå fire år bak seg med svært høy vekst, godt hjulpet av lave renter, kraftig oppgang i oljeinvesteringene og en gunstisk internasjonal utvikling. Det ligger an til at perioden 2004-2008 vil bli den sterkeste sammenhengende vekstperioden siden begynnelsen av 1970-tallet. Gjennom de to siste årene har sysselsettingen økt i rekordtempo, og arbeidsledigheten forventes å holde seg lav. Det er nå klare tegn til kapasitetsproblemer i norsk økonomi, med rekordmange ledige stillinger og mangel på arbeidskraft i en rekke næringer. Lønnsveksten er på vei opp. Den økonomiske politikken skal bidra til at kostnadsnivået holder seg innenfor rammer som konkurranseutsatte bedrifter kan leve med over tid, og regjeringen forventer dette gir en noe lavere vekst i fastlandsøkonomien neste år enn i år.
Hovedtrekkene i budsjettopplegget for 2008 kan oppsummeres i følgende punkter:
·         Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 76,8 mrd. kr. Dette innebærer at bruken av oljeinntekter ligger 7 mrd. kr under 4-prosentbanen.
·         En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter regnet i forhold til anslag på regnskap for 2007 på om lag 2,25 pst.
·         Det strukturelle underskuddet anslås å øke reelt med 5,4 mrd. kr fra 2007 til 2008. Regnet som andel av trend-BNP for fastlands-Norge svarer dette til ¼ prosentpoeng.
·         Uendret skatte- og avgiftsnivå.
Prioriteringer i det økonomiske opplegget for kommunal sektor
·         Omlegging av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester
·         Flere årsverk i eldreomsorgen
·         Fortsatt satsing på barnehager
·         Psykisk helsearbeid i kommunene
·         Økt timetall i grunnskolen
·         Nytt investeringstilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger
Kommunesektorens inntekter i 2007
I revidert nasjonalbudsjett ble det anslått en reell nedgang i kommunesektorens frie inntekter på om lag 2,0 mrd. kr i forhold til regnskap for 2006. Dette må ses i sammenheng med at skatteinntektene ble vel 6 mrd. kr høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett for 2006. De ekstra skatteinntektene ble i tråd med vanlig praksis ikke videreført i 2007.
Anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2007 er oppjustert med om lag 2,2 mrd. kr, etter ny informasjon om den løpende skatteinngangen de siste månedene. Oppjusteringen er fordelt med om lag 1,88 mrd. kr på kommunene og 320 mill. kr på fylkeskommunene. Kommunesektoren får beholde de ekstra skatteinntektene i 2007 men de videreføres ikke i 2008.
Anslaget på prisveksten for kommunal tjenesteyting fra 2006 til 2007 er anslått til 3,8 pst. Økningen er særlig knyttet til prisvekst på investeringer. Dette bidrar isolert sett til å redusere realveksten i kommunesektoren med knapt 0,5 mrd. kr.
Samlet sett innebærer disse endringene en reell styrkning av kommuneøkonomien i 2006 til 2007 på om lag 3 mrd. kr sammenliknet med regnskap for 2006 (1,2 pst.). Kommunesektorens frie inntekter anslås reelt redusert med 0,1 mrd. kr fra 2006 til 2007.
Kommunesektorens inntekter i 2008 
Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås til 6,2 mrd. kr (2,4 pst.) regnet i forhold til anslått inntektsnivå for 2007 i Revidert nasjonalbudsjett 2007. I forhold til reelt anslag på regnskap for 2007,med økt skatteanslag, innebærer forslaget en reell økning på 3,9 mrd. kr (1,5 pst.).
Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi har anslått merutgiftene knyttet til den demografiske utviklingen til om lag 1,5 mrd. kr.
Regjeringen legger opp til en reell vekst i de frie inntektene i 2008 på 1,5 mrd. kr, tilsvarende 0,8 pst. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter i revidert nasjonalbudsjett. Veksten blir fordelt med 1 mrd. kr på kommunene og 500 mill. kr på fylkeskommunene. Fordelingen av inntektsveksten gir en relativt sterkere vekst til fylkeskommunene enn til kommunene, på grunn av den sterke veksten i elevtallet i videregående opplæring. Det varsles at 2008 er det siste året fylkeskommunene vil bli prioritert fremfor kommunene.
Nivået på skatteinntektene i 2008 vil bli holdt reelt uendret i forhold til anslått nivå i 2007 i revidert nasjonalbudsjett. Det innebærer at veksten i frie inntekter i 2008 i sin helhet kommer som økt rammetilskudd.
I forhold til anslag på regnskap inkl. økte skatteinntekter for 2007, er den nominelle veksten i frie inntekter i 2008 3,8 pst. Med anslått prisvekst på 4,2 pst. i 2008 tilsvarer dette en realnedgang på 0,4 pst. De økte skatteinntektene for 2007 inngår med andre ord ikke i grunnlaget for beregning av vekst fra 2007 til 2008.
Lønnsveksten for 2007 er anslått til 5,0 pst., prisveksten på varer til 3,6 pst. Dette gir en deflator på 4,2 pst.
Vekst
Vekt
Lønnsvekst
5,0 pst.
2/3
Varepriser
3,6 pst.
1/3
Deflator
4,2 pst.
1

Utdanning

Gratis læremidler i videregående opplæring
Til dekning av merutgifter ved innføring av den foreslåtte ordningen med gratis læremidler for elever i videregående opplæring, får fylkeskommunen tilført 6,173 mill. kr, dvs. en reell reduksjon på 4,117 mill. kr i forhold til 2007. Fra høsten 2007 ble det innført en ordning hvor fylkeskommunen får ansvar for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler. Ordningen ble innført for elever på videregående trinn 2 fra høsten 2007. Høsten 2008 innføres gratis læremidler i videregående trinn 3, samtidig som kompensasjonen for videregående trinn 2 trekkes ut. Siden antall elever i videregående trinn 3 er noe lavere enn på 2. trinn, innebærer dette en redusert bevilgning i 2008.
Lovfestet rett til videregående opplæring for voksne
I St.meld.nr. 16 (2006-2007) varslet Kunnskapsdepartementet et forslag om å endre opplæringsloven slik at retten til opplæring skal gjelde alle voksne over 25 år, og ikke bare voksne som er født 1978 og senere. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å fremme forslag om en slik lovendring våren 2008. Det er foreslått bevilget 20,15 mill. kr til formålet i 2008, og midlene blir lagt inn i rammetilskuddet til fylkeskommunene.
Rådgivningstjeneste
Stortinget besluttet i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett å øke ressursene til rådgivning i videregående opplæring spesielt rettet mot ungdomstrinnet. Som følge av dette er rammetilskuddet til fylkeskommunene økt med 15,4 mill kr i 2008.
Opplæring i barnevernsinstitusjoner
En lovendring som trådte i kraft 1. januar 2007 innebærer at ansvaret for opplæring i barnevernsinstitusjoner og private helseinstitusjoner er samlet i fylkeskommunen der institusjonen ligger. En rekke elever mottar opplæring i institusjoner utenfor eget hjemfylke, mens midlene til opplæring fordeles gjennom inntektssystemet dit elevene er folkeregistrert. Ansvarsendringen medførte for enkelte fylker en betydelig merkostnad. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2007 ble det foretatt en midlertidig omfordeling av midler tilknyttet opplæring i barnevernsinstitusjoner. Kunnskapsdepartementet vil høsten 2007 komme tilbake med forslag til varig løsning for det økonomiske oppgjøret mellom fylkeskommunene. Forslaget som er sendt på høring innebærer at fylkeskommunen der institusjonen ligger har rett til refusjon av utgifter til opplæring fra fylkeskommunen der barnet som får opplæring er bosatt, etter satser fastsatt av departementet. Det tas sikte på at lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2008. Midlene til opplæring i barnevernsinstitusjoner vil som følge av den foreslåtte lovendringen igjen bli fordelt etter inntektssystemets kriterier.
Andre endringer innen utdanning
Som følge av at tallet på elever i frittstående og statlige skoler øker, blir rammetilskuddet til fylkeskommunene redusert.

Generelt

Momskompensasjonsordning
ESA traff 3. mai 2007 vedtak om at en del av kompensasjonsordningen er i strid med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen, ettersom dagens ordning kan gi opphav til nye konkurransevridninger på merverdiavgiftsunntatte virksomhetsområder hvor kommunene og fylkeskommunene mot vederlag tilbyr tjenester i konkurranse med private. Som følge av dette vil kompensasjonsordningen bli snevret noe inn. Fylkeskommunene vil ikke lenger få kompensert merverdiavgiften på anskaffelser som kan henføres til denne type virksomhet. Kompensasjonsinntektene til fylkeskommunene er anslått redusert med 8,64 mill. kr som følge av dette, og vil bli motsvart av en tilsvarende økning i rammetilskuddet.
Midlene til tannhelsetiltak for personer med rusmiddelproblemer foreslås økt med 7 mill. kr som en utvidelse av dagens tilbud. Midlene skal brukes til å tilby tannbehandling til rusavhengige under legemiddelbasert rehabilitering (LAR).
Fylkeskommunen har to hovedinntektskilder: Rammetilskudd og skatteinntekter. Rammetilskuddet er primært et innbyggertilskudd, som korrigeres for forskjeller mellom fylkene når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning osv. Tilsvarende utjevnes skatteinntekter gjennom inntektsutjevning.
 
Ved beregning av innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen skal befolkningstall per 1. januar 2008 legges til grunn. På bakgrunn av at befolkningstallene per 1. januar 2008 ikke er kjent på nåværende tidspunkt, er det kun foreløpig innbyggertilskudd som presenteres i statsbudsjettet. Endelig innbyggertilskudd foreligger først i juni 2008. Anslaget for skatt og rammeinntekter i 2008 er basert på innbyggertall per 1. januar 2007. Forslaget til statsbudsjett innebærer en økning i frie inntekter på 56,4 mill. kr i forhold til budsjett for 2007 for Vest-Agder fylkeskommune:
Mill. kr
2007
2008
Innbyggertilskudd inklusive overgangsordninger og utgiftsutjevning
496,2
529,3
Skjønnstilskudd
27,5
27,6
Rammetilskudd før inntektsutjevning
523,7
556,9
Inntektsutjevning
45,8
46,0
Skatteinntekter
620,9
643,9
Sum skatt og inntektsutjevning
666,7
689,9
Sum frie inntekter
1190,3
1246,7
Av denne økningen utgjør 50 mill. kr lønns- og prisvekst, dersom vi tar utgangspunkt i statsbudsjettets deflator på 4,2 pst.
Til dekning av merutgifter ved innføring av den foreslåtte ordningen med gratis læremidler for elever i videregående opplæring trinn 2, blir fylkeskommunens ramme redusert med 4,117 mill. kr. Fylkeskommunens ramme blir redusert med 0,551 mill. kr som følge av at tallet på elever i frittstående og statlige skoler øker. Andre endringer innen utdanningssektoren er et tillegg på 0,964 mill kr. i økte ressurser til rådgivning, samt 0,736 mill. kr til oppfylling av lovfestet rett til videregående opplæring for voksne.
Innenfor tannhelse er fylkeskommunens ramme økt med 0,245 mill. kr til behandling av rusmisbrukere.
Bortfall av momskompensasjon ved anskaffelser i følge ESA-dom, fører til en økning av rammetilskuddet til fylkeskommunen på 0,315 mill. kr.
Mill. kr
Frie inntekter 2007-budsjett
1190,3
Lønns- og prisvekst
50,0
Gratis læremidler
-4,1
Økt antall elever friskoler
-0,6
Ressurs til rådgivning
1,0
Ressurs til opplæring av voksne
0,7
Tannbehandling rusmisbrukere under LAR
0,2
Rest til dekning av økte kostnader befolkningsvekst og nye oppgaver
9,2
Ramme 2007
1246,7
Regional- og distriktspolitikk, programkategori 13.50, kap. 551, post 60
Midlene skal bidra til å realisere nasjonale og fylkeskommunale mål for regional utvikling, tilpasset regionale forutsetninger. Regjeringen er spesielt opptatt av at hensynet til kvinner og unge inkluderes i utviklingsarbeidet. For 2008 foreslår regjeringen en bevilgning på 1231,85 mill. kr på kap 551 post 60. Dette er en økning på ca 79,87 mill. kr fra 2007. I tillegg kommer andelen fra kap. 551, post 60 på 61,65 mill. kr som er overført til kap. 551, post 64. Bevilgningen på posten inkluderer også 35 mill. kr til støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter i det distriktspolitiske virkeområdet (NyVekst). Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge. Størrelsen på støtteordningen vil væåre avhengig av at fylkeskommunene prioriterer den, men departementet legger vekt på at det nye handlingsrommet tas i bruk. Vest-Agder fylkeskommunes andel utgjør 27,39 mill. kr, en økning på 5,95 mill. kr siden 2007. Beløpet inkluderer skjønn kommunale næringsfond på 2,97 mill. kr.

av admin, publisert 15. oktober 2007 | Skriv ut siden