Fylkeskommunes beregnede skatt- og rammetilskudd prognoseres til å bli 9,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Beregningen er gjort på bakgrunn av Kommunal og regionaldepartementets oppjustering av fylkeskommunenes skatteinntekter for 2007 med i alt 350 mill. kroner.
Anslaget for prisveksten for kommunal tjenesteyting er oppjustert fra 3,5 prosent til 3,6 prosent i revidert nasjonalbudsjett. Isolert sett bidrar høyere lønns- og prisvekst til å redusere realveksten i kommunenes og fylkeskommunenes inntekter. Det ser ut til at årets lønnsoppgjør vil bli relativt kostbart for fylkeskommunen. Dette skyldes hovedsakelig en høy lønnsvekst i sentralt oppgjør, men også lokale tilpasninger og stor konkurranse om kompetent arbeidskraft.
De fylkeskommunale videregående skolene har hatt en økning i inntaket av elever høsten 2007 sammenliknet med elevtallet på samme tid i fjor. Dette vil innebære noe høyere kostnader i videregående opplæring.
Konsesjonskraftinntektene er kraftig redusert i 2007. Anslaget på konsesjonskraftinntekter er ennå usikkert, og foreløpig prognose er satt til 15 millioner kroner. Det utgjør en reduksjon på 18 millioner kroner i forhold til budsjettet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2007 | Skriv ut siden