Innen utgangen av oktober vil den tyske konsulentgruppen som arbeider med å utrede mulige høyhastighetsbaner i Norge avslutte sitt arbeid. Utredningsarbeidet gjøres av den tyske konsulentgruppen VWI i Stuttgart på oppdrag fra Jernbaneverket. Tidligere er strekningene Oslo – Trondheim og Oslo – Gøteborg utredet. Utredningen som nå kommer vil blant annet omfatte forbindelser til å fra Sørlandet. Den vil være et viktig bidrag til en ny Nasjonal transportplan.

I tillegg til å gjennomføre mer grundige undersøkelser rundt marked og mulige traseer for strekningene fra hovedstaden og henholdsvis Trondheim og Gøteborg, er det nå også gjennomført studier av mulighetene for slike baner til Bergen og Kristiansand/Stavanger. Inkludert i disse vurderingene er også forslagene om en sørnorsk høyhastighetsring mellom Oslo - Bergen - Stavanger - Kristiansand – Oslo og en Haukelibane mellom Oslo - Bergen over Haukeli, med forgrening til Haugesund og Stavanger.
Jernbaneverket uttrykker på sin nettside at det har vært viktig å engasjere kompetente eksperter som har inngående kjennskap til høyhastighetsprosjekter og som er uavhengige av tidligere vurderinger og analyser. For å sikre tilstrekkelig kunnskap om spesifikke norske forhold, er det i tillegg engasjert norske eksperter på geologi, anleggsteknikk og kostnadsvurderinger.
Jernbaneverket vil gi sine vurderinger til Samferdselsdepartementet i forbindelse med etatenes forslag til Nasjonal transportplan i desember.

av admin, publisert 15. oktober 2007 | Skriv ut siden