I dag behandler hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø tilskudd til verneverdige fartøyer i Vest-Agder i 2007. Budsjettet er på kr. 1 000 000.-, hvorav kr 500 000.- er delegerte midler fra Riksantikvaren. Kr 500.000 bevilges fra fylkeskommunen. Dette er i henhold til 50/50 delingen mellom stat og fylke som er avtalt i fartøyvernplanen for SAVOS-fylkene.

1. Det gis følgende tilskudd for 2007:
Stiftelsen Skøy: M/S Skøy (istandsetting)         kr     60.000.-
Bragdøya kystlag: Andabeløy (ferdigstilling)     kr   100.000.-
Bragdøya kystlag: Vikre (tilsyn og vedlikehold)            kr     40.000.-
Bragdøya kystlag: Pil (restaurering)                  kr   600.000.-
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter: Gamle Oksøy (drift/vedlikehold)    kr   200.000.-
VURDERINGER
Fartøyvernmidlene har stor betydning med hensyn til å opprettholde og videreutvikle kompetanse på istandsetting av fartøyer på en faglig forsvarlig måte og etter antikvariske retningslinjer i vårt fylke. Midlene er også en meget viktig stimulans for de frivillige lag og foreninger som har tatt på seg oppgaver med å holde et representativt utvalg av verneverdige fartøyer i operativ og god stand. Midlene bidrar til således til å holde et faglig høyt nivå i fylkets fartøyvernarbeid, samtidig som de er en vesentlig forutsetning for den verdiskaping som skjer økonomisk, sosialt og miljømessig i forbindelse med bruken av fartøyene.

av Peersen, Tor, publisert 17. oktober 2007 | Skriv ut siden