Fylkestinget får i desember forslag til en energiplan for Agder til behandling. Da fylkesutvalget behandlet planforslaget i dag gikk representantene inn for at det må utformes en energipolitisk handlingsplan. Energiplanen er utarbeidet som et felles planprosjekt mellom Vest- og Aust Agder fylkeskommuner. Vest-Agders fylkesordfører Thore Westermoen har ledet planarbeidet. Det har hatt som overordnet mål å sikre regionen et godt, bærekraftig og sikkert energisystem. Dette skal bidra til at en kan nå hovedmålet om en bærekraftig utvikling.

I energiplanen er det satt opp en rekke konkrete mål som blant annet skal ha positive miljøeffekter og gi mer effektiv energibruk. For å nå disse er det klart at fylkeskommunene ikke har verken ressurser eller myndighet til å kunne iverksette tiltak som vil gjøre det mulig å nå alle disse. Mange av målsettingene krever store investeringer. For at disse skal foretas vil det være nødvendig å utvikle rammevilkår som gjør investeringene interessante. Fylkeskommunene kan og bør, som regionale politiske aktører, derfor drive en aktiv politikk overfor sentrale myndigheter for å få på plass slike rammevilkår. Dette bør skje i samarbeid med andre politiske organer og organisasjoner som på ulike områder har felles mål med fylkeskommunene. Dette bør klarlegges i den energipolitiske handlingsplanen som nå er aktualisert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2007 | Skriv ut siden