Høsten 2006 og våren 2007 utarbeidet Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter på initiativ fra Vest-Agder fylkeskommune en kulturhistorisk dokumentasjonsrapport. På møte 26. februar 2007 mellom Vest-Agder fylkeskommune, Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter og Vest-Agder-museet fikk Bredalsholmen Dokk og Fartøysenter oppdraget med å organisere og gjennomføre flyttingen av relevante motordeler og andre gjenstander som kunne være av interesse for et framtidig museum. Vest-Agder fylkeskommune påtok seg i samme møte det økonomiske ansvaret med å gjennomføre flyttingen.Saken forelegges hovedutvslget for næring, amferdsel og miljø den 21. november. Les fylkesrådmannens tilrådning her.

Fylkesrådmannen rår til at NSM-utvalget treffer slikt vedtak:

 1. Vest-Agder fylkeskommune er positive til gjennomføring av dokumentasjons-prosjektet om Marna Motor A/S, og tar prosjektrapporten til orientering.
 1. Regionalavdelingen får fullmakt til å arbeide videre med konklusjonen i rapporten i samarbeid med det museumsfaglige miljøet i landsdelen, og til å inngå avtale med Marna Motor AS om rettighetene til det innsamlede materialet.
 1. Vest-Agder fylkeskommune bevilger kr 171 250,- til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter for gjennomført flytting av det kulturhistoriske materialet fra Marna Motor A/S til ballastbrygga i Mandal.
 1. Vest-Agder fylkeskommune bevilger kr 30 000,- til oppkjøp av alt materiale i messing som er samlet inn til museumsformål.
 1. Det tildelte beløpet belastes art 13700 – ansvar 480 - ansvar 4832 – ABM-støtte til eksterne prosjekter.

BAKGRUNN FOR SAKEN

Marna Motor A/S (tidligere Mandals Motorfabrikk) har holdt til i lokalene i Kastellgata 12 på Sanden i Mandal siden 1930. I 1984 gikk motorfabrikken konkurs og bygningsmassen i Kastellgata måtte selges. Den tidligere eieren Ole Fridtjof Klemsdal kjøpte opp konkursboet for å redde delelageret, og for å fortsette driften i mindre målestokk. En del av verksted- og lagerlokalene i kastellgata 12 ble leid til dette formålet. Bedriften fortsatt i årene 1984-2007 under navnene Mantek A/S, og i fra 1994 Marna Motor A/S. Virksomheten ble begrenset til reparasjoner og service på Marna-motorer, samt produksjon og salg av reservedeler til flere av de eldre motortypene. Gjennom årene har det samlet seg opp et ganske formidabelt lager av motordeler.

Høsten 2006 fikk bedriften beskjed om å flytte ut av lokalene i Kastellgata 12 i løpet av våren/sommeren 2007, fordi hele bygningsmassen skulle rives for å gi plass til et nytt og moderne boligkompleks. Det ble tidlig klart at Marna Motor A/S ikke hadde ressurser til å flytte hele det gamle delelageret til sine nye lokaler. Vest-Agder fylkeskommune ved Regionalavdelingen ønsket i den forbindelse å få gjennomført en dokumentasjon av de gamle bedriftslokalene, samt ta vare på motordeler og gjenstander med tanke på et eventuelt framtidig museum.

I mai 2007 utarbeidet Bredalsholmen en kalkyle for flyttingen av relevante motordeler og annet kulturhistorisk materiale som befant seg i Marna Motor A/S’ lokaler i Kastellgata 12. I juni samme år ble prosjektet etablert og Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter påtok seg ansvaret for utvelgelse og flytting av det kulturhistoriske gjenstandsmaterialet, og sørget for kontakt med Statsarkivet i Kristiansand vedrørende motorfabrikkens arkiver. I tidsrommet juni – august 2007 ble flyttingen gjennomført.

VURDERINGER

Administrasjonen vurderer dette prosjektet og tiltaket som veldig viktig. Som et ledd i kartleggingen av industrihistorien i Vest-Agder bør slike tiltak som dette prioriteres høyt. Regionalavdelingens rolle som pådriver og økonomisk tilrettelegger er viktig for å få til en økning av kompetansen i institusjonene (bl.a. de konsoliderte museene) om denne viktige delen av Vest-Agders historie.

KONKLUSJONER

Målet med å ta vare på det kulturhistoriske gjenstandsmaterialet fra Marna MotorA/S har vært todelt. For det første var det viktig å sikre bevaring av reservedeler til flere eldre motortyper, samt samle inn gjenstander til et framtidig museum. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter anbefaler følgende som første steg på veien mot et museum om denne tradisjonsrike bedriften i Mandal:

 1. Det må sørges for at gjenstandsmaterialet blir lagret i forsvarlige klimatiske forhold. En engangskostnad for dette vil utgjøre kr 15 000,-.
 2. Det må utarbeides en avtale med Marna Motor A/S vedrørende rettighetene til det innsamlede materialet (herunder avtale om oppkjøp av materialet i messing som er tatt vare på i museumssammenheng).
 3. Det bør bevilges midler til å anskaffe operative motorer og sette i stand defekte motorer til museumsformål.
 4. Det bør gjennomføres registreringsarbeider for det gjenstandsmaterialet som er samlet inn.

av Peersen, Tor, publisert 19. november 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer