Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune ba i går om at det blir gitt en redegjørelse om fylkeskommunens finansforvaltning i første fylkestingsmøte 11. desember. Bakgrunnen for det er et ønske om at de nye politikerne som er blitt innvalgt i fylkespolitiske verv skal være oppdaterte om regler og status. En annen grunn er de problemene enkelte kommuner er havnet i på grunn uheldige finansplasseringer.

Fylkesordfører Thore Westermoen ser positivt på kontrollutvalgets initiativ. Han opplyser at fylkeskommunen har strenge regler for hvordan økonomiske midler kan disponeres og også for løpende rapportering til fylkesutvalget og fylkestinget. -En fersk kvalitetsgjennomgang viser at Vest-Agder fylkeskommune disponerer sine midler sikkert og at det ikke forekommer plasseringer som innebærer den type tapsrisiko som nå dessverre rammer noen kommuner, sier fylkesordføreren.
Fylkeskommunens disponible midler er plassert i sikre verdipapirer. For tiden dreier dette seg om rundt 338 millioner kroner. Hoveddelen - åtti prosent – er plassert i lavrisiko innskudd og verdipapirer innen bank. De resterende midlene er plassert i såkalte høyrentefond som også er en form for bankplassering. Fylkeskommunens gjeldsportefølje på 925 millioner kroner forvaltes etter de samme prinsippene.
Thore Westermoen KrFFylkesordfører Westermoen opplyser at fylkeskommunens finansstrategi følger grunnprinsippet i kommuneloven om optimal utnyttelse av fylkeskommunens tilgjengelige ressurser. -Vi skal, i følge strategien, ha en lav til moderat risikoprofil. Strategien innebærer at endringer i finansmarkedet i liten grad skal påvirke fylkeskommunens finansielle stilling. De politiske organene i fylkeskommunen mottar hver fjerde måned økonomiske rapporter som blant annet informerer om status for finansforvaltningen. I tillegg rapporteres det i årsberetningene og i kontrollrapporter fra fylkesrevisjonen, sier Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2007 | Skriv ut siden