Dersom planforslaget endres og det blir satt av et tilfredsstillende lekeareal til barn og unge innenfor planområdet, åpner hovedutvalget for at fylkeskommunen vil vurdere å trekke innsigelsen.
Da Kristiansand kommunes melding om oppstart av det aktuelle planarbeidet forelå i vinter uttalte en fra fylkeskommunens side at en vurderte hele området som et lite egnet område til fortetting i særlig omfang. Deler av det ubebygde området av Bergstien 5 ligger sentralt til på et høydedrag i et ellers tett utbygd område. Fylkeskommunen ba om at området måtte vurderes nøye i forhold til om det skulle bebygges. Fylkeskommunens vurdering var at en ville være mest tjent med at området ble regulert til offentlig friområde eller lignende formål.

av admin, publisert 21. november 2007 | Skriv ut siden