For å gi et best mulig tannhelsetilbud til det prioriterte klientell i kommunene Søgne og Songdalen, slås den offentlige tannklinikken i Søgne og den offentlige tannklinikken i Songdalen sammen til en felles klinikkenhet.. Foranstående er fylkesrådmannens tilrådning for fylkesutvalget. Saken forelegges fylkesutvalget i dag 27. november.

Fylkestinget vedtok i sak 29/2003 Tannhelseplan for Vest-Agder 2003-06. Planperioden ble forlenget ut 2007 etter vedtak i fylkesutvalget den 1.november 2005.

I planen er klinikkstrukturen drøftet, og det er foreslått færre og større driftsenheter.

Da tannhelseplanen ble vedtatt av fylkestinget, ble det samtidig vedtatt at endelig lokalisering og utbygging av klinikker skal fremmes som egen sak.

Bakgrunnen for forslaget om sammenslåing av tannklinikkene i Søgne og Songdalen er tannhelseplanens siktemål om å etablere større klinikkenheter. Dette for å løse problemer knyttet til bemanningssituasjonen og i forlengelsen av dette å kunne gi et best mulig tannhelsetilbud til kommunenes befolkning. Å slå sammen klinikkene vil også skape et mer faglig stimulerende miljø for tannhelsepersonellet i de to kommunene.

Det totale arealbehovet for den nye klinikken vil være på ca 400 kvm.

Ny hovedtannklinikk for Søgne og Songdalen vil i nåværende økonomiplan kreve følgende økte rammer fra og med 2010:

2010

2010 -

Investeringer:

2,0 mill. kr

Økte leieutgifter:

kr 75.000 – 100.000

Drift:

2,0 mill. kr

2007 priser

BAKGRUNN FOR SAKEN

Plan for tannhelsetjenesten i Vest-Agder for perioden 2003 - 06 ble vedtatt av fylkestinget i sak 29/2003.

Fylkestinget traff slikt vedtak:

”Fylkestinget vedtar den foreliggende ”Plan for tannhelsetjenesten i Vest-Agder fylkeskommune for perioden 2003-06” med slik merknad:

Fylkestinget ber om at endelig lokalisering og utbygging av klinikkene blir fremmet som egne saker”.

Tannhelseplanen ble vedtatt forlenget ut 2007 av fylkesutvalget den 1. november 2005.

I gjeldende tannhelseplan er behovet for sammenslåing av klinikker grundig drøftet. Det ble foreslått en ny klinikkstruktur og konkret anvist hvilke klinikker som bør slås sammen til større enheter. Sammenslåing av klinikkene i Søgne og Songdalen til en hovedklinikk er foreslått og drøftet i tannhelseplanen punkt 4.3.

SAKSOPPLYSNINGER

Det har vært vanskelig å rekruttere fagpersonell til tannklinikkene i Søgne og Songdalen, noe som også har medført stor gjennomtrekk i stillinger og perioder med mange vakanser.

I en periode fra 2002 – 2006 har der vært ansatt 10 ulike tannleger i varierende stillingsstørrelser ved Søgne tannklinikk. Også Songdalen tannklinikk har slitt med lagvarige vakanser.

Et av temaene i tannhelseplanen er sammenslåing av klinikkene i Søgne og Songdalen til en storklinikk. På bakgrunn av føringene i tannhelseplanen igangsatte Fylkestannlegen utredning for å fastslå lokalisering av slik storklinikk. I denne forbindelse er det bedt om innspill fra begge de involverte kommuner. Det er mottatt slikt innspill både fra Søgne og Songdalen kommune.

De alternativer som skisseres når det gjelder lokalisering av ny storklinikk er fra Søgne kommune rådhuset på Tangvall, og fra Songdalen kommune enten Fagermoen i Nodeland sentrum eller Brennåsen senter/Kiwi på Rosseland.

Befolkningstallet i Søgne kommune er p.t. 9839[1], av disse er 3019 personer prioriterte pasienter hos den offentlige tannhelsetjenesten. I Sogndalen kommune er befolkningstallet p.t. 5662, av disse er 1815 personer prioriterte pasienter hos den offentlige tannhelsetjenesten.

Arealbehov ved ny storklinikk:

Det er foretatt en funksjonsanalyse som sammen med analyse fra brukerutvalg for ny tannklinikk for Søgne og Songdalen, danner grunnlaget for å skissere et arealbehov på ca 400 kvm.

Forventede investeringsutgifter

Ved etablering av ny hovedklinikk i Søgne og Songdalen blir det anledning til å innrede totalt 7 tannlegekontor + et ekstrakontor innenfor et areal på ca 400 kvm.

Tannlegeutstyr og inventar (benker og skap), samt diverse småutstyr til 5 tannlegekontor, forutsettes flyttet fra ”gamle” Søgne og Songdalen tannklinikk som legges ned.

Forventede investeringsutgifter. Årsbudsjett 2010

3 nye tannlegeutstyr

kr 750 000

Inventar 3 kontor

kr 200 000

Inventar til steril

kr 200 000

Røntgen + digitalboks

kr 200 000

Div småutstyr

kr 500 000

Ny kompressor og sug

kr 150 000

Totalutgifter

kr 2 000 000

2007 priser

Det legges opp til en bemanning på 5 tannleger og 2 tannpleiere, med mulighet for ytterligere ett tannlegeteam i ekstrakontor. Det må i tillegg ansettes en resepsjonist i 100 % stilling.

VURDERINGER

Arbeidet med sammenslåing av mindre klinikkenheter må holde frem i tråd med fylkeskommunens vedtak. Det er per i dag ikke mulig å rekruttere tannleger til mindre klinikker med en eller to tannleger. Slike klinikker er også svært sårbare ved vakanser, permisjoner og sykdom. Dette vises godt ved at 21 % av det prioriterte klientellet i Vest-Agder ikke fikk det lovpålagte tilbudet i 2006.

Videre vil en slik sammenslåing kunne bidra til et faglig stimulerende miljø, som på sikt også vil kunne gi mulighet for å utvikle spisskompetanse.

Den nye tannklinikken må dimensjoneres slik at den offentlige tannhelsetjenesten kan gi et tilfredsstillende tilbud til alle pasientgrupper. En sammenslåing av klinikkene i Søgne og Songdalen vil gi mulighet for en bedre behandlingskapasitet.

Når det gjelder lokalisering av ny klinikk må utgangspunktet tas i hva som vil gi befolkningen i Søgne og Songdalen et best mulig behandlingstilbud. Det må videre tas hensyn til funksjonalitet, rasjonalitet, samt økonomiske aspekter ved de mulige alternativer.

Alternativet på Tangvall i Søgne kommune:

Søgne kommune har den største befolkningen av de to kommunene, og dermed også flere pasienter som går inn under det prioriterte klientell etter Tannhelsetjenesteloven § 1-3.

Kommunen er dertil også i sterk vekst. Det er i tillegg pekt på i brevet fra kommunen at det nye rådhuset på Tangvall vil ligge i gangavstand til to store skoler og omsorgssentre, samt kun 2-3 kilomenter unna de 3 andre større grunnskolene og videregående skole. Rådhuset vil også ligge i sentrum av kommunen med alt dette medfører. Videre er det kort vei til busstopp og drosjesentral.

Ulempene ved alternativet er i første rekke at det offentlige transporttilbudet mellom Songdalen kommune til Søgne er begrenset. Det går kun buss ca en gang i timen (kan variere noe), og det må foretas bussbytte underveis.

Videre er Songdalen kommune stor i geografisk utstrekning, som eksempel på dette er det fra Finsland til Søgne ca 35 km. Å legge tannklinikken til Tangvall i Søgne kommune vil dermed føre til at en del av det prioriterte klientell som er bosatt i Songdalen, vil få vesentlig lenger reisevei til tannklinikk. Dette vil innebære både tidsmessige og kostnadsmessige ulemper.

Alternativet på Fagermoen i Songdalen kommune:

Også i Songdalen kommune er tannklinikken foreslått lagt til kommunesentrum. Det pågår en planlegging av nært forestående utbygging på Fagermoen, og kommunen ser gjerne at felles tannklinikk innpasses i planene for nytt næringsbygg. Klinikken vil i så måte ligge sentralt i Songdalen.

Songdalen har imidlertid en mindre befolkning enn Søgne kommune, og det er et færre antall prioritert klientell som er bosatt i kommunen. Argumentet om begrenset offentlig transporttilbud gjelder tilsvarende her som ved alternativet på Tangvall. Ved å legge tannklinikken til Nodeland sentrum vil en del av det prioriterte klientell i Søgne kommune få vesentlig lenger reisevei til tannklinikk. Dette kan illustreres ved at det fra Try i Søgne kommune er ca 18 km til Nodeland sentrum.

Alternativet på Brennåsen i Songdalen kommune:

Alternativene Kiwi på Rosseland og Brennåsen sentrum behandles under ett. Det er samme eiendomsutvikler på begge stedene, og de samme argumenter vil gjøre seg gjeldende for de to alternativer.

Brennåsen har en gunstig beliggenhet mellom sentra i de to kommunene. Det er også, sett i forhold til både alternativet på Tangvall og alternativet på Nodeland, et bedre offentlig transporttilbud til Brennåsen fra begge kommunene. Deler av befolkningen i begge kommuner vil kunne få noe lenger reisevei enn de har i dag, men dette kan vanskelig unngås. I tillegg er det på Brennåsen gode parkeringsmuligheter for ansatte og pasienter, samt enkel atkomst fra E39.

Dette innebærer samlet sett at Brennåsen fremstår som et naturlig kompromiss der både fordeler og ulemper fordeles på befolkningen i de to kommunene.

Det er opplyst at leiepris for ordinære kontorlokaler vil ligge mellom 950 og 1050 kr/m2 i Brennåsen.

Tidsplan.

Arbeidet med å etablere en ny fellesklinikk bør starte snarest mulig. Det er stipulert innflytting fra 2010.

KONKLUSJON:

Fylkesrådmannen rår til at felles tannklinikk for Søgne og Songdalen kommune legges til Brennåsen i Songdalen kommune. Dette vil samlet sett gi et bedre og bredere tannhelsetilbud til innbyggerne i de to kommunene.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I nåværende økonomiplan vil ny hovedtannklinikk i Søgne og Songdalen kreve følgende økte rammer fra og med 2010:

2010

2010 -

Investeringer:

2,0 mill. kr

Økte leieutgifter:

kr 75.000 – 100.000

Drift:

2,0 mill. kr

Stipulert innflytting primo 2010. Det er ikke tatt hensyn til lønns- og prisvekst i kostnadstallene.

Forskjell i leiepris for de ulike alternative lokaliseringer synes små.[1] Kilde: Statistisk sentralbyrå.

av admin, publisert 27. november 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer