I forordet til økonomiplanen skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft blant annet: Vest-Agder fylkeskommune arbeider for å utvikle, tiltrekke og beholde kompetanse til arbeidslivet i vår landsdel. Det gjør vi ved å tilrettelegge for gode utdanningstilbud, spennende kulturtilbud og og arbeide for stadig bedre kommunikasjoner i landsdelen. Gjennom handlingsprogrammet for regional utvikling har vi bidratt til at vår landsdel er den første der bredbånd til alle blir en realitet.Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2008 - 2011 legges fram for fylkesutvalget den 27. november.

Fylkesrådmannens til rådning:

1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011.

Til grunn for forslaget ligger ”Økonomiplan 2007-2010, årsbudsjett 2007” (FT 49/06), ”Strategisaken 2007” (FT 21/07) og forslag til statsbudsjett for 2008.

2. Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for 2008-2011, sidene 1 til 34.

3. Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2008-kr):

3.1. Inntekter

Tall i 1 000 kr

2008

2009

2010

2011

Skatt og rammetilskudd

1 246 700

1 258 600

1 251 000

1 250 300

Konsesjonskraftinntekter

20 000

23 000

23 000

22 000

Mva-komp. Investering

53 000

37 000

5 000

4 000

Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg

5 950

5 950

5 950

5 950

Renteinntekter

8 000

8 000

8 000

8 000

Sum fellesinntekter

1 333 650

1 332 550

1 292 938

1 290 276

3.2 Utgifter – driftsbudsjettet

Tall i 1 000 kr

Rammeområder

2008

2009

2010

2011

Folkevalgte styrings- og kontrollorgan

16 195

17 060

16 033

16 889

Sentraladministrasjonen

84 192

82 973

82 150

81 661

Fellestjenester

42 933

42 933

42 504

42 504

Utdanning

765 208

775 275

774 611

769 159


Tannhelse

67 910

67 592

67 269

67 770

Regionale tjenester

289 173

291 473

290 899

292 075

Regionalutvikling

14 000

14 000

13 860

13 860

Byggforvaltning

(fordeles på rammeområdene)

Nettoramme

50 647

-50 647

0

50 647

-50 647

0

50 647

-50 647

0

50 647

-50 647

0

Sum utgifter på rammeområder

1 279 611

1 291 306

1 287 326

1 283 918

3.3 Investeringsformål

Investeringer til fellesformål

Tall i 1 000 kr

2008

2009

2010

2011

Fellesformål

Infrastruktur bærbare elev-PCer

2 000

Ny intra/internettportal

1 500

Sum fellesinvesteringer

3 500

Utdanningsformål

Tangen videregående skole

210 000

128 300

Økning av prosjektramme Tangen videregående skole

20 600

14 000

Skolestruktur i Kristiansand

7 200

10 000

Miljøtiltak skolebygg

14 700

10 000

10 000

10 000

Nybygg Kristiansand katedralskole Gimle

12 000

23 000

Utskifting av PCB-holdige lysarmaturer

2 000

Offentlige krav, brann og byggteknisk

2 000

2 000

2 000

Sum utdanning

266 500

187 300

12 000

12 000

Regionalformål

Omlegging av fylkesveg ved Spangereidkanalen

2 500

2 500

2 500

ATP

5 000

5 000

Listerpakken

12 000

12 000

16 000

Veg

10 000

10 000

15 000

15 000

Sum regionale tjenester

29 500

29 500

31 000

15 000

Tannhelse

Nye tannklinikker

5 300

2 400

2 600

Sum tannhelse

5 300

2 400

2 600

SUM fylkeskommunen

299 500

222 100

45 900

29 600

3.4 Momskompensasjon på investeringer

Momskompensasjon investeringer

Tall i 1 000 kr

2008

2009

2010

2011

Momskompensasjon

53 000

37 000

5 000

4 000

Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden.

3.5 Finansiering av investeringer

Investeringene fratrukket momskompensasjonen finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår.

4. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat av noen størrelse i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter.

SAMMENDRAG

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan 2007-2010 (FT 49/06), strategisaken 2007 (FT 21/07) og statsbudsjettet 2008.

I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende:

· Oppfølging av Kunnskapsløftet og fokus på videregående opplæring.

· Fortsatt god kvalitet på tannhelsetilbudet

· Økonomisk handlingsrom i den regionale funksjonen.

· Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse.

· Sikring av vegkapitalen.

· Full utbygging av Tangen videregående skole.

· Nybygg ved Kristiansand katedralskole Gimle.

Utbygging av Tangen videregående skole er fortsatt det høyest prioriterte byggeprosjektet i økonomiplanperioden. Den nye skolen på Tangen vil være fylkeskommunens største satsing på skolebygg. På bakgrunn av faktisk prisutvikling og forventet prisvekst fram til ferdigstillelse av skolen, foreslår fylkesrådmannen at prosjektrammen økes med 43,4 mill. kr. Denne økningen foreslås dekket med inntektene fra salg av aksjene i Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS), som ble solgt i 2007.

Forprosjektrapport for det nye bygget på Kristiansand katedralskole Gimle fremlegges og presenteres for fylkestinget i desember 07.

I løpet av 2007 har fylkeskommunens siste bidrag til Kristiansand teater- og konserthus (Kilden) blitt utbetalt. Fylkeskommunen har til sammen bidratt med over 87 mill. kr til dette prosjektet bl.a. ved å bruke merinntekter fra skatt i 2005 og 2006. Driftsfinansiering av dette prosjektet gjør at fylkeskommunen nå kan opprettholde fremdrift i store prosjekter, til tross for den kraftige prisøkningen i byggemarkedet.

Oppgaver knyttet til forvaltningsreformen, som skal gjennomføres fra 1.1.2010, vil være en sentral utfordring i de nærmeste årene. Fylkeskommunen fokuserer i denne forbindelse både på innholdet for egen region, kompetanseoppbygging og iverksetting.

Fylkeskommunens langsiktige gjeld vil øke i løpet av økonomiplanperioden fra 925 mill. kr til 1.191 mill. kr i 2009, og tilbake til 1.136 mill. kr i 2011. Dette til tross for at mva-kompensasjon av gjeldende investeringer benyttes til avkorting av låneopptak.

Ettersom fylkeskommunens lånegjeld øker betydelig i økonomiplanperioden, øker også kostnadene i forbindelse med renter og avdrag. Dette er en stor utfordring for fylkeskommunen i en tid med stigende rente. For å få balanse i perioden, er det nødvendig å legge inn et generelt krav til omstilling på 1 pst. i 2010 som videreføres i 2011.

Bortsett fra ovennevnte krav om omstilling, videreføres i all hovedsak driftsnivået i økonomiplanperioden. Driftsbudsjettet for 2008 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2007:

· Regionalutvikling. Den fylkeskommunal rammen er redusert i forhold til 2007. Direkte bidrag til kulturinstitusjoner er imidlertid økt innenfor rammen til regionalavdelingen og øremerkede midler (551.60 og 551.61) er økt.

· Utdanningssektoren får en økning i driftsrammen på 29,5 mill. kr. Av dette er ca. 12,5 mill. kr økning utover lønns- og prisvekst og andre korreksjoner som er spesielt nevnt i statsbudsjettet. Økningen kommer hovedsakelig innenfor budsjettene til de videregående skolene og fagopplæring.

· Regionale tjenester har fått en rammestyrkning som ligger noe under beregnet lønns- og prisvekst.

· Tannhelse har fått en styrking på ca. 3,6 mill.kr i forhold til 2007. Dette er en reell styrkning på 1,7 mill. kr i tillegg til justering for lønns- og prisvekst.

· Sentraladministrasjonen og fellesområdene har fått økt driftsrammen med 11,8 mill. kr. Dette skyldes hovedsaklig et stramt arbeidsmarked med høy lønnsvekst, sterk økning i pensjonskostnader, samt økninger innenfor områdene omstillingsmidler og hovedtillitsvalgte.

· Politisk område er redusert med 0,3 mill. kr som følge av at det ikke skal gjennomføres fylkestings- eller stortingsvalg i 2008.
Se Økonomiplanen som ligger i høyre kolonne

av Peersen, Tor, publisert 20. november 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer