Fylkesordfører/rådslederkollegiet ble før helgen, under en felles samling, kjent med den endrede prosessen. Kollegiet uttrykker tilfredshet med at fristen for uttalelse til regioninndelingen forlenges til fristen for avgivelse av uttalelse til høringsnotatet om framtidige oppgaver til regionene. På den måten vil oppgaver og inndeling ses i sammenheng.
Fylkesordfører/rådslederkollegiet forventer for øvrig, i følge nettsidene til KS, en omfattende oppgaveoverføringer til regionene og i den sammenheng også nye oppgaver utover forslagene som hittil er presentert fra regjeringen. Kollegiet mener at det er avgjørende at regionene får et helhetlig politisk og faglig ansvar for alle oppgaver som er viktig for den regionale utviklingen, og ber regjeringen komme med ytterligere forslag til oppgaveoverføringer innenfor blant annet samferdsel, kultur, klima, energi og naturressursforvaltning, basert på en reform med langt færre regioner enn i dag.
Kollegiet sier i en uttalelse at regionene må ha robuste kompetansemiljøer og økonomisk styrke som grunnlag for regional vekstkraft og til å påta seg nye oppgaver og større ansvar framover. Omfattende oppgaveoverføringer og større regioner, vil sikre et solid og dynamisk regionalt folkevalgt nivå uavhengig av skiftende regjeringer og motvirke statliggjøring av oppgaver med sentralisering som konsekvens.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2007 | Skriv ut siden