Skatteetaten skal nå organiseres i to nivåer; Skattedirektoratet og et regionalt nivå. Det regionale nivå er vil bestå av fem regioner. Vest-Agder sorterer under; Skattekontoret Sør-Østlandet, som utgjør fylkene; Vest-Agder, Aust-Agder Telemark, Vestfold, Rogaland og Buskerud. Regionledelsen er lagt til Skien.
 
Valg til de nye nemndene legges fram for fylkesutvalget i møte den 27. november.

Stortinget har vedtatt å reorganisere skatteetaten fra 1. januar 2008. Det innebærer at dagens nemndsstruktur i likningsforvaltningen endres. Etter reorganiseringen skal det ikke være liknings-, overliknings- eller fylkesskattenemnder. De nåværende nemndene har en funksjonstid fram til 31.12.2007. Fylkestingene skal velge de regionale skatteklagenemndene etter de nye reglene.

I brev fra Skattedirektoratets av 6. september 2007 anføres bl.a.:

Etter forslaget til forskrift fastsetter Skattedirektoratet hvor mange medlemmer og

varamedlemmer som skal oppnevnes for hver skatteklagenemnd. Hvert fylkesting skal

oppnevne medlemmer og varamedlemmer til skatteklagenemnda i det antall som samsvarer

med fylkets forholdsmessige andel av befolkningen i regionen.

Skatteklagenemnda skal etter forslaget ha en leder og en nestleder.

I forbindelse med valg av skatteklagenemnd for perioden 2008 – 2011 skal

skatteklagenemnda for Skatt Sør bestå av 18 medlemmer, inkludert leder og nestleder. Det

bør oppnevnes 7 varamedlemmer.

Basert på fylkenes forholdsmessige andel av befolkningen i regionen anslår vi følgende

fordeling av medlemmer og varamedlemmer:

Nemndsmedlemmer             Varamedlemmer

Vest-Agder:    3          1

Aust-Agder:    2          1

Telemark:       3          1

Vestfold:         5          2

Buskerud:       5          2

Etter forslaget til forskrift skal det gå på rundgang mellom fylkestingene i regionen å

oppnevne nemndas leder og nestleder. Nestlederen skal etter forslaget oppnevnes på samme

måte som lederen, men av et annet fylkesting.

Etter forslag til forskrift skal skatteklagenemndene være sammensatt slik at minst to

tredjedeler av nemndsmedlemmene skal ha formell utdannelse innen regnskap, økonomi eller

jus, samt praktisk yrkeserfaring på områdene. Nemndas leder og nestleder skal oppfylle

kravene til å være tingsrettsdommer. Dette innbærer at de må ha fylt 25 år og ha juridisk

embetseksamen med beste eller nest beste karakter. Kompetansekravet skal gjelde også for

varamedlemmene.

Hvert fylkesting skal etter forslaget til forskrift velge medlemmer til skatteklagenemnda i

samsvar med kompetansekravet. For inntil en tredjedel av nemndsmedlemmene skal

kompetansekravene ikke gjelde, men det er viktig at nemndene blir allsidig sammensatt av

kvalifiserte personer med innsikt i de fremtredende næringer og yrker i kommunen.

Skatteklagenemnda skal ha samme uavhengige stilling som dagens nemnder. Fylkestingene

står for øvrig fritt til å oppnevne hvem de ønsker så lenge kvalifikasjonskravene oppfylles

Innstilling fra valgnemnda vil foreligge til fylkesutvalgets møte.

Fra skatteetaten er det uttrykt et sterkt ønske om å fremskynde valget fordi nemndene skal være operative fra og med 1.1.2008 og fordi de nye nemndsmedlemmene skal gjennom et intensivt opplæringsprogram. Det er fylkestinget som har kompetanse til å treffe vedtaket om valg i denne saken, og vedtaket anbefales derfor med forbehold om fylkestingets godkjenning i desember då.

av admin, publisert 15. november 2007 | Skriv ut siden