For å bygge opp under hovedmålet for energipolitikken og de klima- og miljøforpliktelser som gjør seg gjeldende, har en formulert følgende sju mål for Agder:

  1. Agder skal ha 20 prosent mer effektiv energibruk i 2020.
  2. Innen 2020 skal det produseres ytterligere 2 TWh fornybar kraft- og varme på Agder
  3. Minst 60 prosent av oppvarmingsbehovet på Agder skal i 2020 kunne dekkes av andre energibærere enn elektrisitet og fossilt brensel.
  4. Utslippene av klimagasser og NOx fra transportsektoren skal reduseres med 20 prosent innen 2020.
  5. Agder skal ha en sterk, sikker og fleksibel regional energiinfrastruktur som tilfredsstiller det 21. århundre sine krav til forbruk, distribusjon og produksjon av energi.
  6. Agder skal profileres som en bærekraftig region, der hensynene til energi og miljø vektlegges i den regionale politikken på Agder.
  7. Sikre en bærekraftig utvikling av industrien på Agder

I energiplanen er det foreslått iverksatt en rekke tiltak for å nå de foreslåtte målene. For å få dette til er det klart at fylkeskommunene alene ikke har verken ressurser eller myndighet til å kunne iverksette tiltak som vil gjøre dette mulig. Mange av målsettingene krever store investeringer. For at disse skal foretas vil det være nødvendig å utvikle rammevilkår som gjør investeringene interessante. Fylkeskommunene kan og bør, som regionale politiske aktører, derfor drive en aktiv politikk overfor sentrale myndigheter for å få på plass slike rammevilkår. Dette bør skje i samarbeid med andre politiske organer og organisasjoner som på ulike områder har felles mål med fylkeskommunene. Dette må klarlegges i den energipolitiske handlingsplanen som fylkestinget vil ha utarbeidet.

Fylkestinget støttet i møtet et forslag fra Senterpartiet om at fylkeskommunen må arbeide aktivt for at det ikke er mangel på nettkapasitet og dermed ikke mulighet for nettilknytning, som gjør at fornuftig utbygging og produksjon ikke blir en realitet.

Det var også støtte for et forslag initiert av Demokratene om at fylkeskommunen skal ta en lederrolle overfor alle som kan bidra til å nå målene i Energiplan for Agder. Konkret bør det skje gjennom å opprette et regionalt klimasekretariat/bærekraftsenter.

Fylkestinget støttet i tillegg et Arbeiderparti-forslag om at fylkestinget skal arbeide for at når gassrørledingen til Grenland legges må det tilrettelegges for et grenrør til Lista. Det vil gjøre det mulig å bygge et gasskraftverk på Lista.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. desember 2007 | Skriv ut siden