Det mangler en fullverdig og forsvarlig lagring, sikring og tilgjengeliggjøring av den store billedmassen som befinner seg i arkiver, bibliotek og museer i Vest-Agder. - Dette skriver fylkesrådmannen i sin tilrådning for hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø. Hun foreslår følgende:Vest-Agder fylkeskommune utpeker Vest-Agder museet IKS som ansvarsinstitusjon for bevaring av kulturhistorisk fotomateriale i Vest-Agder. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Vest-Agder museet IKS som formaliserer ansvaret.Saken behandles 19. desember.

BAKGRUNN FOR SAKEN
Det mangler en fullverdig og forsvarlig lagring, sikring og tilgjengeliggjøring av den store billedmassen som befinner seg i arkiver, bibliotek og museer i Vest-Agder. Denne delen av vår felles kulturarv bør sikres mot fysisk nedbrytning, slitasje og svinn forøvrig. Foto generelt har vært lite tilgjengelig for publikum i ABM-institusjonene i fylket.

Fotobevaringsarbeidet i Vest-Agder har vært forsømt over tid. Tidligere ble Vest-Agder Fylkesmuseum (nå Vest-Agder museet – avdeling Kristiansand) gitt et ansvar for fotobevaring i fylket. Arbeidet med fotobevaring ble ikke fulgt opp blant annet på grunn av manglende ressurser. Museet valgte heller ikke å prioritere denne oppgaven.

Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med Statsarkivet i Kristiansand om blant annet privatarkivarbeid og konserveringstjenester, men har til nå ikke hatt noe samarbeid om fotobevaring.

I Aust-Agder har Aust-Agder kulturhistoriske senter i flere år hatt en fotograf ansatt for å ivareta arbeidet med fotobevaring. I Rogaland er det Statsarkivet i Stavanger som ivaretar ansvaret gjennom blant annet å ha en fotoarkivar og en fotograf ansatt.

Siden mai 2005 har en prosjektgruppe med utspring i Knutepunkt Sørlandet, bestående av biblioteksjefene i henholdsvis Søgne, Vennesla og Kristiansand arbeidet med noe som nå heter ”Digitale bilder i Vest-Agder”. Dette prosjektet har som formål at gjennom en grundig prosess skal man skaffe allmennheten tilgang til den store billedmassen som finnes i fylkets arkiv og samlinger. Dette er skjøre enheter som trenger en faglig trygg og sikker behandling forut for en digitalisering. Videre skal bildene legges ut på internett. Bilder skal vises, være søkbare og egnet for bestilling til annet bruk. Prosjektperioden for ”Digitale bilder i Vest-Agder” løper til 31.12 2008. Videre drift etter dette er ikke avklart.

SAKSOPPLYSNINGER
Vest-Agder museumsråd behandlet saken om ansvarsinstitusjon i sitt møte 20.11.2007. Rådet var enstemmig om følgende vedtak: Vest-Agder museet IKS utpekes som ansvarsinstitusjon for fotobevaring i Vest-Agder.

Vest-Agder fylkeskommune bevilget kroner 85.000 til forprosjektet ”Digitale bilder i Vest-Agder” i 2006. I tillegg sitter representanter for fylkeskommunen i prosjektets arbeidsutvalg.

I Kulturarven til alle (ABM skrift #32, 2006) anbefales etablering av et antall regionale kompetansesentra for digitalisering, som et nødvendigsupplement til de nasjonale aktørene (Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet), for å møte de store utfordringene og forventningene på området.

I Ut av mørkerommet (ABM skrift #34, 2006) pekes det på flere gode grunner til å bygge opp rasjonell infrastruktur og kompetanse rundt et antall større regionale kompetansesentra for fotobevaring som vil kunne tilby rådgivning og fellestjenester på områder som digitalisering, konservering og magasinløsninger.

VURDERINGER
Det er behov for å utpeke en ansvarsinstitusjon for fotobevaringsarbeidet i Vest-Agder. Fotobevaring er et stort felt, og koordinering av dette arbeidet krever ressurser og god kompetanse. Ansvaret bør legges til en institusjon som har inngående kjennskap til ABM-feltet i hele fylket. Vi mener også det er viktig at driften av ”Digitale bilder i Vest-Agder” etter endt prosjektperiode koordineres av ansvarsinstitusjonen for fotobevaring.

Det er to mulige alternativer til ansvarsinstitusjon i Vest-Agder slik vi ser det. Disse er Statsarkivet i Kristiansand og Vest-Agder museet IKS. Fylkeskommunen har allerede et formalisert samarbeid med Statsarkivet om privatarkivarbeid og konserveringstjenester. Imidlertid er ikke Statsarkivet i Kristiansand en regional institusjon kun for Vest-Agder, de dekker også Aust-Agder I Aust-Agder er det som nevnt Aust-Agder kulturhistoriske senter som ivaretar fotobevaringsarbeidet.

Vest-Agder museet har en eierstruktur som IKS, og er 50 % eid av fylkeskommunen. I tillegg er Vest-Agder museet også sterkt involvert i prosjektet ”Digitale bilder i Vest-Agder”, og har den største billedsamlingen av kulturhistoriske foto i Vest-Agder. Vest-Agder museet er forespurt, og har sagt seg villig til å påta seg ansvaret for fotobevaring i Vest-Agder.

Ut i fra dette mener vi at Vest-Agder museet IKS er best egnet som ansvarsinstitusjon for fotobevaring i Vest-Agder.

av admin, publisert 3. desember 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer