Fylkestingsrepresentant Christian Eikeland (Frp) (bildet) reiste i dag i en interpellasjon spørsmål til fylkesordfører Thore Westermoen om han er tilfreds med den manglende konsekvensanalysen i forkant av sammenslåingen til Kristiansand Katedralskole Gimle. Eikeland viste til medieoppslag og en underskriftskampanje blant elevene mot sammenslåingen. Fylkesordføreren redegjorde for en omfattende prosess som har vært gjennomført politisk og administrativt i samarbeid med representanter for elevene, fagorganisasjoner, ledelse og tillitsvalgte på skolene frem mot sammenslåingen. -Jeg er således ikke enig i interpellantens påstand om at prosessen eller analysene forut for sammenslåingen har vært mangelfull, svarte Westermoen.

Fylkesordføreren trakk i sitt svar også frem at den videregående skolen, i likhet med samfunnet for øvrig, alltid vil være i utvikling. -Innholdet i og organiseringen av skoletilbudet endres både som følge av at antall søkere til de ulike utdanningstilbudene varierer og som følge av endringer i pedagogikk og lovgivning. Det er derfor fra tid til annen nødvendig å også vurdere skolestrukturen, hvor mange skoler vi bør ha og på hvilke steder de ulike tilbudene skal tilbys, sa Westermoen.

Vil fylkesordføreren ta initiativ til at fylkeskommunen gjennomfører en konsekvensanalyse av eventuelle fremtidige skolesammenslåinger i Vest-Agder, spurte Christian Eikeland.

Til det svarte Westermoen at Eikeland nok har helt rett i at fylkeskommunen står overfor nye strukturendringer og sammenslåinger i fremtiden. -Fylkeskommunen gjennomfører utredningsarbeid og endringsarbeid fortløpende. I omstillingsprosessene vil en være nøye med at alle involverte parter trekkes inn i arbeidet og at mulige konsekvenser analyseres og vurderes. Fylkestinget vil være kjent med prosessen som er satt i gang for å vurdere skolestrukturen i Listerregionen. Dette arbeidet blir gjennomført med bred deltagelse fra de berørte partene. Konklusjonene vil naturligvis bli behandlet av de politiske styringsorganer når de foreligger, svarte fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2007 | Skriv ut siden