Fylkesutvalget ble i dag orientert om at Miljøverndepartementet i november godkjente Listerplanen. Planen omfatter kommunene: Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Farsund Lyngdal og Hægebostad. Planen vil være en felles plattform for alle aktuelle parter i et regionalt samarbeid og et viktig arbeidsredskap for Listerrådet. Rådet vil, i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, ha ansvar for å følge opp planen og sette i gang prosjekter og tiltak. Listerrådet vil ha det koordinerende ansvaret for oppfølgingen. Forut for Miljøverndepartementets godkjenningen av Listerplanen ble den vedtatt i Vest-Agder fylkesting 20. juni.

Planen omfatter de tre plantemaene: næring og konkurranseevne – kultur og stedskvalitet – kommunikasjon og transport.

Når det gjelder konkurranseevne er det startet opp arbeid med en strategisk næringsplan for Lister. Det tas sikte på at denne planen vil bli konkretiserende og handlingsrettet basert på Listerplanen. Det pågår nå i denne sammenheng en etablering av et Listerfond.

Innen kultur og stedsutvikling er det etablert skjærgårdspark i regionen. Arbeidet med å få på plass et friluftsråd er fulgt opp. Det pågår i tillegg samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen om stedsutviklingsprosjekter. Dette er for øvrig prioriterte tiltak i Listerplanen.

Med hensyn til kommunikasjon og transport er det fremdeles behov for prioriterte arbeider knyttet til fullføring av Listerpakken og andre oppgaver som er lagt inn i Listerplanen.

Listerrådet har nå fått ansatt en egen koordinator. Dette tilfører rådet ressurser til å følge opp både rådets arbeid og Listerplanen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2007 | Skriv ut siden