Miljøverndepartementet har nå sendt ut et utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming på høring. Formålet med retningslinjene er blant annet å klargjøre og sikre at hensynet til universell utforming blir ivaretatt i den kommunale og fylkeskommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Personer som lever med funksjonsnedsettelser skal sikres levekår og livskvalitet på linje med den øvrige befolkningen. I utkastet foreslås det derfor at retningslinjene bør brukes i øvrig forvaltningsvirksomhet innen de rammene som sektorlovene gir.

Etter departementets mening er ikke universell utforming alene tilstrekkelig for å nå det nasjonale mål om at alle mennesker i landet skal ha like muligheter til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv. Planleggingen må følges opp med supplerende virkemidler. Som eksempel vises det til at sektormyndigheten bør følge opp planlegging av universelt utformede utearealer, gangveier og atkomst til bygninger med krav til tekniske løsninger inne i et bygg.

I tillegg til å angi fysiske krav som skal etterstrebes i planleggingen, skal de nye retningslinjene inneholde bestemmelser om ansvarsforhold og saksbehandling. Det stilles eksempelvis krav om at relevante organisasjoner, brukergrupper og enkeltpersoner får anledning til å delta i den kommunale planprosessen for å sikre at synspunkter, kunnskap og erfaringer kommer fram. Kommunalt råd for funksjonshemmede skal trekkes med som aktiv part i kommunens planarbeid.

I utkastet heter det blant annet at følgende skal etterstrebes:

  • I byer og tettsteder planlegges ny utbygging lokalisert til eksisterende sentra og knutepunkter i kollektivsystemet for å bedre tilgangen til aktiviteter og service. I planleggingen tas det særlig hensyn til den delen av befolkningen som har lavest mobilitet.
  • Byggeområder planlegges utformet med tilfredsstillende atkomst til alle bygninger, og med veier og gangveier som gir god framkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Utearealer, herunder felles utearealer i tilknytning til boligbygning, utearealer for skoler og barnehager, fellesområder, offentlige områder m.m., planlegges utformet med tilfredsstillende atkomst for alle, og slik at områdene er brukbare og gir aktivitetsmuligheter for alle.
  • Arbeidsplasser, omsorgstilbud og boliger for grupper med behov for særlig tilrettelegging planlegges lokalisert på bakgrunn av en samlet vurdering av konsekvenser knyttet til brukbarhet, sosial inkludering, utbyggingsmønster, transport, lokalklima m.m.
  • Transportinfrastruktur planlegges utformet og tilrettelagt slik at den kan brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig.
  • Nye og eksisterende friområder og friluftsområder planlegges utformet med tilfredsstillende atkomst for alle, og slik at områdene er brukbare og gir aktivitetsmuligheter for alle.

Les mer: http://www.universell-utforming.miljo.no/artikkel.shtml?id=706

Kilde: http://www.universell-utforming.miljo.no/

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2007 | Skriv ut siden