Ved åpningen av Fylkestinget 11. desember holdt fylkesordfører tale der han oppsummerte 2007 i Vest-Agder fylkeskommune. I sin tale trakk Thore Westermoen fram en rekke ting blandt annet at budsjettvinner i Vest-Agder fylkeskommune er kultur. I tillegg er Westermoen opptatt av miljø og energi samt kompetanse. Les hele talen.

Ærede fylkestingsrepresentanter og andre tilhørere.

Vi bor i en landsdel med vekst og utvikling, og hvor Vest-Agder fylkeskommune er med som viktig aktør i mange sammenhenger. To eksempler er Sørlandsbadet i Lyngdal og Spangereid kanalen i Lindesnes – to store satsinger av stor betydning for utviklingen i den nevnte kommunene, men også langt videre. Jeg er stolt og glad for at fylkeskommunen har bidratt vesentlig i begge prosjektene – og i mange andre over hele fylket. Teater og konserthuset er et annet eksempel.

Energiplan
Miljø og klima er kommet på dagsorden som aldri før, også på vår. Det skal vi være glade for. Slik verden utvikler seg, har det hast å gjennomføre klimatiltak på alle nivåer i samfunnet. Mye ved vår nåværende levemåte er ikke bærekraftig.

Som leder for styringsgruppen for den første energiplanen for Agder som er til behandling i dette fylkestinget, ønsker jeg å fremholde det meget gode samarbeidet som har vært både på politisk og administrativt nivå mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.

Arbeidet har vært interessant, og jeg mener det er blitt en viktig plan. Vi har tatt utgangspunkt i at klimaendringer er et resultat av utslipp knyttet til bruk og produksjon av energi. For å motvirke den stadige økningen av globale klimautslipp som verden opplever i dag, må vi endre vår energibruk. I planen er det forelått ambisiøse mål for økt energieffektivitet og energiomlegging. Forslagene angår både husholdningene, næringslivet og oss selv i offentlig sektor.

Agder er en betydelig energiregion. Et viktig mål er å utnytte våre naturgitte forutsetninger for økt klimavennlig produksjon til økt verdiskaping i landsdelen.

Agder – og da særlig Vest-Agder – er stor innenfor kraftforedlende industri. Disse virksomhetene har mye av æren for at Vest-Agder stadig er Norges største eksportør av bearbeidede varer. Første halvår 2007 er faktisk Vest-Agders eksport mer enn dobbelt så stor som fylke nr to, på Statistisk sentralbyrås statistikk.

Å videreutvikle denne viktige næringen i en bærekraftig retning er en meget viktig målsetning. Utflytting av slike bedrifter til andre land, vil ikke redusere den globale forurensningen, tvert om.

En avgjørende forutsetning for at klimatrusselen skal avverges, er at nye løsninger og nye teknologier bli utviklet og tatt ibruk, både i industrien, i bygg og anlegg og ikke minst innen transportsektoren.

Dette er bakgrunnen for at fylkestinget nå får en sak om fylkeskommunen skal ta ledelsen av prosjektet Hydrogenknutepunkt Agder – et prosjekt for å øke kunnskapen om denne spennende energibæreren. Det er ganske sikkert at hydrogen vil bli viktig i fremtidens klimavennlige energisamfunn. Hydrogenknutepunkt Agder er et samarbeid mellom det offentlige, næringsliv og forskning i fylket. Et konkret delmål er etablering av fyllestasjoner for hydrogen i Lyngdal og Kristiansand.

Universitetet
Nettopp samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og forskning er avgjørende for å få til god utvikling på Agder. Et viktig felles mål for Sørlandet ble nådd i høst, nemlig godkjenningen av HiA som det 6. universitetet i Norge. Universitetet i Agder er en viktig aktør og samarbeidspartner for vekst og utvikling i landsdelen. En hovedutfordring er å organisere et best mulig partnerskap mellom universitetet, næringslivet, kulturlivet og offentlig forvaltning. Ideen er at UiA skal være et annerledes universitet, som lykkes bedre enn de tradisjonelle universitetene med aktiv samhandling med omverdenen.

Aust og Vest-Agder fylkeskommunes fødselsdagsgave til det nye universitetet var seks doktorgradstipendiater betalt av fylkeskommunene. Stipendiatene skal bidra til å skaffe topp kompetanse til universitetet og regionen innenfor fagområder som har spesiell relevans for landsdelen, og gjøre UiA sterkere i konkurransen om studenter og forskningsmidler. Agderstipendiatene og deres veiledere forplikter seg til å ha dialog med fylkeskommunene og aktuelle aktører i arbeidslivet i hele løpet av forskningsperioden.

V.g. opplæring
Kompetanse er en avgjørende faktor for regionens utvikling. Nettopp fylkeskommunen er en viktig leverandør av denne viktige innsatsfaktoren gjennom den videregående opplæring som vi har ansvaret for.

Det har vært fokusert mye på skole og utdanning i den siste tiden. Og med rette. I Vest-Agder trives vi svært dårlig med å score lavt i internasjonale og nasjonale sammenligninger av undervisningens resultater. Det hjelper lite at VA er best i landet på endel områder, når tabloidene serverer sine sannheter.

Det er all grunn til at fylkestinget setter utdanning og særlig innhold og kvaliteten i opplæringen oftere på dagsorden. Fylkesutvalget har bestemt at fylkestinget skal få en bred gjennomgang av skole og opplæring i april, og da må mange forhold debatteres – kvaliteten, bredden, valgfriheten, verdigrunnlaget, lærertetthet og kompetanse, læringsmiljø, mobbing, helse osv. Påledelsesnivå er det startet en dialog mellom UiA og VAF for å se på om vi sammen kan gjøre noe for å bidra til en bedre skole.

Alle ungdommer har rett på videregående opplæring, men skolegangen er altså frivillig. Det er en stor utfordring å integrere alle i opplæringen.

Drop-out
Det har vært mye oppmerksomhet i løpet av året på de elevene som av ulike årsaker avbryter skolegangen, uten å fullføre. Det gode arbeidsmarkedet vi har for tiden, er nok en årsak til at endel velger bort utdanning. Men mange elever slutter fordi de opplever seg som tapere eller mistilpasset i skolesituasjonen.

Det finnes en egen oppfølgingstjeneste for disse elevene.

Dessuten har fylkeskommunen i samarbeid med Kristiansand kommune organisert prosjektet Mestring, Motivasjon, Måloppnåelse, hvor vi i fellesskap skal forebygge at ungdom faller ut av videregående opplæring. En stor andel av de elevene som dropper ut av videregående, har stridt med problemer i ungdomsskolen og også før dette.

Bedre tilrettelagt undervisning skal gjøre den enkelte elev bedre istand til å utnytte sitt potensial. En viktig nyvinning er lærekandidat-ordningen, hvor mye mer av utdanningen skjer ute i bedrift.

Samarbeid med næringslivet
Vi har i Vest-Agder heldigvis mange bedrifter som utviser stort samfunnsansvar på ulike måter. Og jeg er glad for å kunne hevde at Vest-Agder fylkeskommune utmerker seg ved nært og godt samarbeid med næringslivet når det gjelder utdanning. Fylkestinget fikk et innblikk i det fra GE Healthcare under samlingen i Flekkefjord i oktober. La meg også trekke frem Elkem Solar som ble utnevnt til demonstrasjonsbedrift nå i november, og som dessuten er vår samarbeidspartner i et spennende skoleprosjekt om bærekraftig energi i Kenya.

Skolebygg
Når vi vet hvor viktig kompetanse er, må vi arbeide målbevisst for å få flere unge til å gjennomføre videregående - og også høyere utdannelse.

Det er meget gledelig at vi i år kunne ta det første spadetaket på nye Tangen videregående skole. Byggearbeidene er kommet godt i gang, og konturene av det nye bygget kan nå sees. Skolen skal stå ferdig høsten 2009, som et moderne og godt tilrettelagt bygg for formålet.

På Kristiansand Katedralskole Gimle har de ansatte definert et funksjons- og romprogram, som arkitekten har bearbeidet frem til et ferdig forprosjekt som foreligger i disse dager.

Begge disse prosjektene vil bli omtalt særskilt i dette fylkestinget, og jeg bruker derfor ikke tid på å beskrive disse ytterligere her.

Sommeren 2007 var en hektisk tid på ombygningssiden. For å tilpasse bygningsmassen til nye kurstilbud, ble det gjennomført tiltak for ca. 15 millioner kroner. Kvadraturen skolesenter fikk utstyr for undervisning i billakkering, Lyngdal videregående skole fikk musikk, dans og drama og Vennesla videregående skole fikk 45 plasser innen medier og kommunikasjon.

Kristiansand Katedralskole Gimle, Mandal videregående og Kvinesdal videregående ble ombygd for tilrettelagt undervisning i mindre grupper, og i økonomiplanen ligger det inne 10 mill.kr årlig til oppgradering av tekniske anlegg, slik at disse skal tilfredsstille dagens normer og krav til innemiljø.

Priser
Det utføres mye godt arbeid i skolene våre, vi har mange flinke elever og vi har mange dyktige lærere og skoleledere. Også i 2007 vant Vennesla videregående skole en pris – denne gang en europeisk pris for språkundervisning. Mandal v.g. fikk i 2007 Benjamin-prisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering, og en rekke elever fra flere skoler har utmerket seg i ulike konkurranser.

Jeg kan faktisk avsløre her og nå at Vennesla videregående har vunnet nok en pris, nemlig første plass i Utdanningsdirektoratets konkurranse om utdanning i bærekraftig utvikling. Her fikk også Vågsbygd videregående skole hederlig omtale. Jeg gratulerer begge skolene med innsatsen!

Ved skolestart i år ble rundt 1500 nye bærbare PC-er delt ut til VG1 elever på 12 av våre skoler. Ordningen, hvor fylkeskommunen betaler 50 prosent av den direkte PC kostnaden, har vært godt mottatt av de elevene som er omfattet av den. Målsetningen er at alle VG1 elever som har behov for egen PC skal få dette fra skolestart 2009.

Satsingen på utbygging av trådløst nettverk og flere strømkontakter ute på skolene videreføres i 2008.

Bredbånd
Når jeg først er inne på IKT er det på sin plass å nevne storsatsingen på bredbånd som de to fylkeskommunene gjør sammen med alle kommunene på Agder. ”Alle alltid på i Agder” er målsetningen for denne satsingen, og gjennom inngått avtale med leverandør garanteres at i løpet 2008 kan alle fastboende i Agder få tilgang på bredbånd for maks tusen kroner.

Med stolthet kan vi derfor si at vår landsdel blir den første i landet til å oppfylle statens visjon om den digitale allemannsretten. Det vil ha mye å si for både bosetning, næringsvirksomhet og utdanning i vår landsdel.

Samferdsel
Men god kommunikasjon består av mye mer enn å alltid være ”på”! Vi har i de siste årene nådd viktige mål for veiutbyggingen i fylket; Listerpakken er under fullføring, og vi ser allerede hvordan den får stor betydning for utviklingen i Listerregionen. Dessverre tar staten ikke ansvar for de betydelige kostnadsoverskridelsene i prosjektet, men gjennom søknad om forskudtering av riksveimidler søker nå fylkeskommunen å sikre fremdriften i resten av pakken.

Fire felts motorvei mellom Grimstad og Kristiansand er i full gang, og skal stå ferdig høsten 2009. Den vil knytte Aust og Vest Agder sammen på en effektiv måte, og utvilsomt redusere trafikkulykkene til et minimum, slik vi har sett det andre steder som har fått fullgod standard på veiene.

Kristiansandspakken er vårt neste store prosjekt på veisiden. Den skal løse en rekke problemer som utvikler seg raskt: Vågsbygdveien, Kjevikveien og ny firefelts vei fra Kristiansand til Søgne grense. Pakken inneholder dessuten en rekke myke tiltak som skal bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Kollektivtrafikk
Samferdselsdepartementet vedtok i sommer å forlenge ATP-forsøket i Kristiansandsregionen, som det eneste som går videre. De andre forsøkene er avsluttet. Dette vidner for det første om at samarbeidet i vårt forsøk har vært godt, og for det andre om at departementet finner det interessant å se resultatene av den handlingsplanen som nå er vedtatt. ATP-samarbeidet har gitt bedre kollektivtilbud til våre innbyggere. Fylkestinget får en orientering om dette senere i denne tingsamlingen.

Satsing på kollektivtransporten er nødvendig av flere grunner. Den skal bidra til å løse de trafikk- og køproblemene i og rundt Kristiansand, og den skal gi et godt transporttilbud til skoleungdom og befolkningen ellers. Og ikke minst er den viktig i forhold til globalt klima og bedre miljø lokalt.

Kollektivtrafikk er buss - men ikke minst jernbane. Vyene om høyhastighetstog i Norge er interessante – men vår hodepine er at vi trenger løsninger for Sørlandsbanen nå, og ikke en gang i fremtiden. Særlig viktig er nye krysningsspor og sammenkoblingen til Vestfoldbanen. Dessuten må det snarest skaffes sovevogner som kan starte opp i Kristiansand! Det er umulig å overføre mye mer trafikk fra vei til bane, uten mer infrastruktur og materiell.

Fyrmuseum
Årets statsbudsjett hadde en hyggelig nyhet for oss, nemlig bevilgningen til nasjonalt fyrmuseum med senter på Lindesnes. Dette har vi arbeidet for i lengre tid, og utført mye gratis arbeid for staten. Vest-Agder fylkeskommune ser det som viktig å ta vare på og formidle vår kystkultur og også kystlandskapet gjennom vern og bruk.

I forbindelse med statsbudsjettet er det beklagelig at staten ikke har tatt ansvar for Agder Naturmuseum. I 2 år har vi hatt penger klar til neste byggetrinn ved museet. Men staten har ikke fulgt opp.

Regnskapsoverskuddet Vest-Agder fylkeskommune har hatt de to siste årene gjør det mulig å gjøre opp vårt bidrag til Teater og konserthuset Kilden allerede iår. Vi er den første av eierne som gjør det, og det er viktig for fremdriften av prosjektet!

I det hele tatt vil jeg trekke frem at kultur er en budsjett-vinner i Vest-Agder i mange år på rad. Nå vil vi også satse på kulturkort for ungdom, som forhåpentligvis kan øke de unges bruk av kulturtilbudene.

Arbeidskraft
Vest-Agder fylkeskommune er en kompetanseintensiv virksomhet. Det betyr at for å levere gode tjenester og bidra til en god utvikling i hele fylket, er vi avhengige av godt kvalifiserte medarbeidere.

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft vil være en av de store utfordringene i årene som kommer.

Til nå har Vest-Agder fylkeskommune stort sett hatt god tilgang på kvalifiserte arbeidstakere. Der vi konkurrerer direkte med privat sektor, merkes det imidlertid at arbeidsmarkedet er vanskelig, for eksempel innen IT- og ingeniørområdet. Her legges det ned ekstra innsats for å få gode søkere. I tillegg settes det i gang tiltak for å forhindre at medarbeidere slutter.

Ca 50 pst av de ansatte i Fylkeskommunen er mellom 55 og 62 år. I løpet av kort tid vil vi sannsynligvis ha en relativt høy utskifting av medarbeidere. Det arbeides systematisk med rekruttering av nye medarbeidere til skolesektoren og andre deler av fylkeskommunen, og det satses på seniorpolitiske tiltak for å få eldre medarbeidere til å stå lenger i arbeidet.

Tannhelse
Ikke minst er konkurransen om tannhelsepersonell tøff i forhold til privat sektor. Det er over 90 stillinger i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, på 19 steder i fylket.

Tannhelsetjenesten har ansvar for et stadig økende antall eldre og pleietrengende pasienter. Fylkeskommunene har nylig også fått ansvar for pasientgruppen rusmiddelmisbrukere, som har stort behov tannhelsetjenester.

Det er meget krevende å gi et tifredsstillende tilbud til alle de prioriterte gruppene, slik tilgangen på tannleger og tannpleiere er. Men ved hjelp av en rekke tiltak er tilnærmet alle stillinger besatt ved årets slutt i 2007. Virkemidlene er etableringstilskudd, stabiliseringstillegg og særskilte rekrutteringstillegg i Lister regionen. Det er dessuten nødvendig å vise stor fleksibilitet med hensyn til å kombinere privat praksis og offentlig tannhelsevirksomhet

Gjeldende tannhelseplan utløper i 2007. Fylkesutvalget har besluttet at det skal det settes i gang et samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune om en felles strategi- og samarbeidsplan for den offentlige tannhelsetjenesten.

Tannhelsetjenesten samarbeider også tett med kommunene. Forpliktende samarbeidsavtaler med pleie- og omsorgstjenesten i kommunene står sentralt i forbedringsarbeidet. Andre viktige samarbeidspartnere er skoler, barnehager og helsestasjoner.

Likestilling
Høstens valg viste at vi i Vest-Agder fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder likestilling mellom kjønnene. Andelen av kvinner i kommunestyrene gikk ned, etter at velgerne hadde rettet listene.

Fylketingsvalget er mer forutsigelig. Det nye fylkestinget har nær balanse mht menn og kvinner.

Det må arbeides langsiktig for å endre holdninger.

Det pågår i landsdelen en rekke prosjekter for å oppnå bedre balanse mellom kvinner og menns deltagelse i utdanning og samfunnsliv. De to fylkeskommunene og Agderrådet tar nå initiativ til en 10-årssatsing for likestilling, der vi oppmuntrer ungdom til å gjøre modige, kjønnsuavhengige utdannings- og yrkesvalg. Prosjektet vil fokusere på barn og unge i hele utdanningsløpet, fra barnehage til universitet. Det legges opp til å mobilisere de unge selv som endringsagenter. Et forprosjekt er gjennomført ved 11 videregående skoler i 2007.

Universitetet i Agder vil etablere et Senter for likestilling, med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune. Dette kan bli et viktig kompetanse- og kraftsenter for å gjøre Sørlandet til en mer likestilt landsdel.

Region
Det var inntil nylig forutsatt at dette fylkestinget skulle uttale seg til ny regioninndeling i Norge og samtidig hvilke oppgaver regionene bør ha ansvar for. På grunn av forsinkelser i regjeringen, vil regionspørsmålet først komme til behandling i fylkestinget i februar. Det er imidlertid lovt et notat fra regjeringen med oppsummering av høringene til St.12 og regjeringens syn på oppgavene. Dette notatet er ennå ikke kommet.

Da fylkestinget i VA behandlet disse spørsmålene ved forrige korsvei, uttalte fylkestinget at Agder-fylkene bør inngå i samme region når landet fra 2010 skal inndeles i regioner. Det er en konklusjon vi bør stå sammen om, uansett syn på reformen ellers. Personlig har jeg nå liten tro på at regjeringen vil foreslå store endringer i fylkesinndelingen, men jeg er overbevist om at det vil være bra for Sørlandet som landsdel at Agderfylkene blir slått sammen til en ny region.

La meg veldig kort også understreke viktigheten av det internasjonale arbeidet. Sørlandets Europakontor i Brussel har vist seg nyttig og bør videreføres. Sammen med flere andre regioner skal VA delta i KASK - regionalt samarbeidsprosjekt for Kategat-Skagerrak. For å styrke vår egen deltagelse og kapasitet bl.a i slike sammenhenger, har vi sammen med Aust-Agder fylkeskommune opprettet et internasjonalt sekretariat. Jeg tror det er en fornuftig satsing som vi kan få mye igjen for

Før jeg runder av må jeg understreke at etter to gode år, er i nå fylkeskommunens kostnadsvekst større enn inntektsveksten vi antar i 2008. Dette betyr strammere driftssituasjon for fylkeskommunen.

Fylkeskommunens investeringsnivå er høyt, og økende finanskostnader vil begrense fylkeskommunens handlingsrom fremover. Dette stiller større krav til oss folkevalgte om å gjøre gode og riktige prioriteringer. Vi har tradisjon i Vest-Agder for god økonomistyring og stor ansvarlighet blant politikerne. Årets budsjettbehandling ser ikke ut til å bli noe unntak. Budsjettet er nøkternt, men våre mål og viktige prosjekter blir videreført. Fylkeskommunen vil også i 2008 spille en aktiv rolle i utviklingen av Sørlandet til beste for våre innbyggere.

Det nyvalgte fylkestinget ser ut til å bli et godt arbeidslag. Jeg takker hver enkelt for konstruktiv innstilling så langt.

Så vil jeg på vegne av fylkestinget takke alle ansatte, med fylkesrådmannen og ledergruppen i spissen, for det gode arbeidet som er gjort inneværende år. Jeg håper at vi sammen skal finne inspirasjon og arbeidsglede til å gyve løs på oppgavene i året som ligger foran oss.

Takk for oppmerksomheten!

av admin, publisert 12. desember 2007 | Skriv ut siden