-Hvor mye mener fylkesordføreren at Vest-Agder fylkeskommune kan bidra med økonomisk, som et moralsk førstehjelptilskudd til Heidi Sakkestads kamp for å bevare menneskeverdet, spurte fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe (bildet) i en interpellasjon i fylkestinget i dag. Kvinnen fra Kristiansand fikk ansiktet ødelagt etter flere kjeveoperasjoner i Arendal og Bergen og har siden blitt operert i USA. Fylkesordfører Thore Westermoen svarte at han kun er kjent med saken gjennom media. -Vest-Agder fylkeskommune har aldri vært involvert i behandlingen av vedkommende, er ikke part i saken, og har derfor heller ikke noe rettslig ansvar, sa han og kunne dermed ikke imøtekomme ønsket om et økonomisk tilskudd.

I følge Kleppe mener Demokratene bestemt at det offentlige gjennom det statlige, fylkeskommunale og kommunale bør dekke alle økonomiske utgifter som Heidi Sakkestads har hatt i forbindelse med operasjonene, med å rette opp de feil som helse-Norge har påført henne.

Westermoen viste til at Helsetilsynet i Aust-Agder har bekreftet at de har saken til behandling. Saken er omfattende og kompleks. Saksbehandlingen vil derfor ta noe tid. Saken er som helhet unntatt offentlighet.

-Representanten Kleppe ønsker å tufte dette på et moralsynspunkt ved å tildele et såkalt "førstehjelpstilskudd". Dette blir etter fylkesordførerens mening helt feil: Fylkeskommunen kan ikke opptre som et slags "privat" forsikringsfond, som hjelper alle sine innbyggere ved mulig feilbehandling som fylkeskommunen ikke har noe ansvar for, sa Westermoen.

Han viste til Ny lov om pasientskadeerstatning som sier at alle pasientskader skal behandles etter de samme erstatningsregler i hele det offentlige helsevesenet. Norsk Pasientskadeerstatning er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Det behandler erstatningskrav fra pasienter som har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen den offentlige helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

I 2006 mottok Norsk Pasientskadeerstatning 3750 saker, og utbetalte 485 millioner kroner.

Erstatningsutmålingen er individuell, og skal først og fremst dekke direkte tap eller utgifter man har fått som følge av skaden. Hvis skaden er varig og betydelig, kan man i tillegg ha rett til ménerstatning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2007 | Skriv ut siden