Vest- Agder Fylkeskommune har gjennomført et kartleggingsprosjekt i forhold til energiforbruk. De 6 skolene med høyest energiforbruk pr m2 ble tatt ut til å være med i prosjektet.

Tiltak som krever små investeringer er tatt /skal tas av driftsmidler, men de større utbedringene/forbedringer krever tilføring av midler. Det er i driftsbudsjettet for 2008 satt av kr. 100.000,- pr skole i prosjektet til små investeringer.

Beregninger viser at for de større investeringene kan man ved å investere 6,5 mill kr oppnå en total besparelse på ca 1,5 mill kr. (Inntjeningstiden varierer)

Målsettingen for fylkeskommunen i forhold til energi bør være for:

  1. Nybygg:
  1. Planlegge for hovedenergikilde fra fornybar energi (ikke el kraft)
  2. Design (utforming) i henhold til ny Teknisk forskrift
  3. Tekniske løsninger i henhold til ny Teknisk forskrift
  1. Eksisterende bygninger:
  1. Redusere energibruken og dermed å få lavere energikostnader
  2. Gradvis gå over til andre energibærere enn elektrisitet, fjernvarme eller bioenergi. Eksisterende oljekjeler skiftes ut etter en fastlagt plan
  3. Optimalisere anleggene Energiøkonomiseringstiltak (Jfr. rapport fra Nettkonsult – komplette rapporter ligger i Facilit)
  4. Kompetanseheving og bevisstgjøring av driftsoperatører, servicepersonell, ledere og brukere (lærere/elever)

Her kan du laste ned rapportene fra skolene:

av Danielsen, Christian / red on, publisert 22. februar 2008 | Skriv ut siden