Kristiansand med Vestre havn, Kongsgård havn og Langemyr jernbaneterminal er blant de 20 havnene som forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019 prioriterer som stamnetthavner. Transportetatene foreslår at alle intermodale stamnetthavner og de jernbaneterminalene som Jernbaneverket har definert som del av det nasjonale transportnettet, gis stamveitilknytning. "Det kreves bedre tilknytninger til og investeringer i viktige nasjonale knutepunkter. Dette vil bidra til mer effektive og pålitelige transportkjeder og samtidig legge til rette for at mer av langdistanse godstransport kan gå på jernbane og sjø i stedet for på veg”, skrives det i transportplanforslaget.

I planforslaget trekkes spesielt fire havner frem som sentrale og blant disse er Kristiansand. ”Noen få intermodale knutepunktshavner spiller en helt sentral rolle for gods- og passasjertransporten til og fra Norge og mellom regioner i Norge. Dette er havner som må fungere som sentrale knutepunkt i de viktigste transportkjedene slik at de blir gode bindeledd mellom nasjonale og internasjonale transportkorridoren. Dette gjelder havnene Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Her kan det være aktuelt å rette inn særskilte tiltak, spesielt statlig tilrettelegging for god atkomst fra land og sjø. God integrasjon mot jernbane er en målsetning, skriver transportetatene i sitt forslag til Nasjonal Transportplan.
Kristiansand havn

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. januar 2008 | Skriv ut siden