Over nitti prosent av landets 430 kommuner er med i regionråd som organer for å drive organisert interkommunalt samarbeid. Kommunalkomiteen i Stortinget ble tidligere denne uken orientert om arbeidet til de tre regionrådene i Vest-Agder - Knutepunkt Sørlandet, Lindesnesrådet og Listerrådet. Disse omfatter alle femten kommuner i fylket pluss tre tilgrensende fra Aust-Agder. Ordfører Per Sigurd Sørensen fra Kristiansand trakk frem regionrådenes utfordringer knyttet til at de ikke har forankring i forvaltningssystemet og lovverket, samt en manglende beslutningsmyndighet.

De tre regionrådene i Vest-Agder har variert bakgrunn og oppgavefokus. Knutepunkt Sørlandet som omfatter sju kommuner i Kristiansandsregionen er eldst og kan vise til økende samarbeid mellom kommunene og også et sterkt innbyrdes avhengighetsforhold. Listerrådet som omfatter seks kommuner lengst vest i Vest-Agder har vært i drift i noen år og har utarbeidet en egenKristiansandsordføreren redgjør om regionrådproblematikk fylkesdelplan – Listerplanen - som formaliserer felles interesser for utvikling av Listerregionen. Lindesnesrådet, som er i en etableringsfase, omfatter fem kommuner i midtre del av fylket. Et likhetstrekk er at de tre regionrådene for en stor del ivaretar samarbeid innenfor regioner som utgjør felles bo-, arbeids- og serviceområder.

Ordfører Sørensen viste til at kommunestrukturprosessen dokumenterte liten vilje til sammenslåing av kommuner. -Vi ser samtidig at generalistkommunen er under press blant annet fordi det er behov for omfattende kompetanse og tilrettelagt infrastruktur. Stadig flere kommuner innser at samarbeidsløsninger mellom to eller flere kommuner er nødvendige og en vei å gå, sa han.

Ordføreren pekte på de utfordringene han ser for regionrådene og som han ønsker stortingsrepresentantene skal være klar over. Regionrådene er ikke formaliserte i forvaltningssystemet og må rette seg etter det lovverket som i dag gjelder. Problemet med dette er at lovverk og forskrifter ikke er tilpasset regionråd. Heller ikke hovedavtalen er tilpasset rådene. Og sist, men ikke minst, pekte han på at når regionrådene nå er en realitet må en vurdere om de som en politisk styringsløsning må få utviklet en beslutningsmyndighet som de i dag ikke har.
Ordfører Per sigurd Sørensen foredrar om Knutepunkt Sørlandet

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden