-Vi må unngå byspredning som fører til tap av dyrket mark og biologisk mangfold, økt bilbruk og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil, sier Solheim i en pressemelding.

Det planlegges allerede en rekke nye kjøpesentre utenfor byer og tettsteder til tross for at dette ikke er i samsvar med regionale planer. Større kjøpesentre skal fortrinnsvis lokaliseres nær kollektivknutepunkter og sentralt i byene våre, slik at flere får kortere avstand og flere kan reise miljøvennlig.

Undersøkelser viser at enkelte kjøpesentre utenfor byene har en bilandel på over 95 %, mens kjøpesentre med sentral plassering i byen kan oppnå bilandeler helt ned til 20 %. Redusert bruk av personbil er nødvendig for å nå regjeringens klimamål.

- Vi trenger derfor en bevisst og restriktiv holdning til lokalisering av kjøpesentre for å dempe trafikkveksten, sier Solheim.

Den rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre skal sikre bedre oppfølging av fylkenes retningslinjer. Gjennom bestemmelsen vil retningslinjene bli juridisk bindende. Fylkesmannen får myndighet til å håndheve bestemmelsen.

Utkast til rikspolitisk bestemmelse sendes på høring til alle kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre berørte myndigheter med frist 15. april 2008. Handelsnæringen og berørte organisasjoner vil også få uttale seg før regjeringen tar endelig stilling til saken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. januar 2008 | Skriv ut siden