Fylkesutvalget imøtekom i dag en søknad om et årlig tilskudd på 300 000 i tre år fremover til et kompetansesenter for idrett i Agder. Aust- og Vest-Agder idrettskretser har søkt begge fylkeskommunene om økonomisk støtte. Fylkesutvalget i Vest-Agder forutsetter at Aust-Agder fylkeskommune også gir tilsagn om støtte. Arbeidet med planleggingen av kompetansesenteret har pågått over flere år. Idrettskretsene har et felles mål om å etablere et fremtidsrettet vekstsenter for idrettskompetanse, utdanning og samarbeid. Kompetansesenterets virksomhet skal være konsentrert i Arendal og Kristiansand med likeverdige tilbud.

Det er fastsatt flere viktige delmål med prosjektet.

 • Støtte klubber, særkretser/regioner i utvikling av talenter, ledere, trenere
 • Gi utøvere faglig støtte og medisinsk oppfølging
 • Tilby ledere og trenere nødvendig coaching om muligheter til faglig utvikling
 • I samarbeid med Universitetet i Agder bidra til talentutvikling og stimulere til økte ferdigheter i ungdomsidrettene, og tilby denne kompetanse nasjonalt
 • Gi utøvere, trenere og ledere et idrettsfaglig utdanningstilbud
 • Samarbeide og tilby kompetanse for folkehelsearbeidet i Agder

Satsningsområdene fra oppstart er:

 • Etablere basistrening for unge utøvere/talenter i Kristiansand og Arendal
 • Gi trenere tilbud om coaching og annen idrettsfaglig kompetanse
 • Nettverksbygging på tvers av særidrett og idrettsfaglig kompetanse
 • Gjennomføre temakvelder i Kristiansand og Arendal
 • Kartlegge behov for idrettsfaglig støtte i klubber i forholdt til talent- og trener utvikling.

Kompetansesenteret startet opp arbeidet i begynnelsen av januar. Det er ansatt en prosjektleder som har kontorplass i Studentsamskipnadens idrettsbygg på Spicheren i Kristiansand, i nær tilknytning til blant annet Universitetet i Agders idrettseksjon og testlaboratorier.

Norges Idrettsforbunds støtter også opp om senteret som er et av fem i landet. De fire andre er lokalisert i Bergen, Lillehammer, Trondheim og Tromsø. Agder er, sammen med kompetansesenteret på Lillehammer, kommet lengst med etableringen.

av admin, publisert 12. februar 2008 | Skriv ut siden